doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Veveří 97
602 00 Brno
Tel. 532290258
Fax 549244667
e-mail: martina@psu.cas.cz

Oblasti vědeckého zájmu:

  • psychologie osobnosti
  • pětifaktorový model osobnosti
  • posuzování osobnosti
  • diagnostika osobnostních vlastností
  • sociální percepce, přesnost stereotypů, akulturace

Vzdělání:

2009

Titul DSc. udělený Akademií věd České republiky, disertační práce Lexikální a dispoziční přístup k pětifaktorovému modelu osobnosti.
1991-1995 Externí doktorské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Pětifaktorová struktura popisu osobnosti
1990-1992 Rozšiřovací studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce na téma: Jazykové a osobnostní determinanty sociální kognice.
1988 Rigorózní zkouška z psychologie na FF UJEP a získání titulu PhDr.
1987 Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové práce na téma: Duševní hygiena v životě mladých sportovců.
1982-1987 Studium na Filozofické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor psychologie - ruský jazyk

Praxe:

Od března 2008 Vedoucí vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i v Brně.
1997-2008 Vědecká pracovnice Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i v Brně.
září 2003 - březen 2004 Mateřská dovolená.
duben 2004 - září 2006 Pracovní úvazek 0,5; rodičovská dovolená.
březen 1997- srpen 2007 Mateřská dovolená.
září 1997 - září 2000 Pracovní úvazek 0,2; rodičovská dovolená.
1989-1997 Odborná pracovnice Psychologického ústavu ČSAV v Brně.
1987-1989 Studijní pobyt na oddělení psychologie Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV v Brně.

Výzkumné projekty financované grantovými agenturami:

Řešitelka:

2010-2012 P407/10/2394 Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt v pěti středoevropských zemích , GA ČR.
2007-2009 406/07/1561 Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti, GA ČR.
2000-2002 406/01/1507 Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhými lidmi, GA ČR.
1993-1995 406/93/1255 Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze, GA ČR.

Členka výzkumných týmů:

2013-2016 Projekt Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. 13-25656S GA ČR Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů
2007-2009 Projekt prof. PhDr. Marka Blatného, DrSc. IAA 700250702 GA AV ČR Psychologické charakteristiky nastupující dospělosti.
1996-2000 Projekty prof. PhDr. Iva Čermáka, CSc. 406/96/1543 Vztah mezi obecnými a specifickými charakteristikami osobnosti: pětifaktorový model osobnosti, osobnostní přístup k agresi, styly identity a 406/99/1155 Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky, GA ČR.
1993 Projekt prof. PhDr. Iva Čermáka, CSc. Indikátory agresivity - transkulturální srovnání. Jejich role ve vnímání významů agrese a v životní orientaci.
1992 Projekt doc. PhDr. Lídy Osecké, CSc. Vliv osobnostních charakteristik a jazykových faktorů na sémantickou reprezentaci interpersonálního chování.
1991 Subjektivní aspekty interpersonálního chování a interpersonálních charakteristik osobnosti: analýza prožívání a významu.

Mezinárodní výzkumné projekty:

Od r. 2012 International Situations Project, koordinuje David Funder, University of California Riverside.
2007-2009 Multi-Nation-Study on Gelotophobia, koordinovali Willibald Ruch a René Proyer, University of Zurich.
Od r. 2007 Comparison of Six-factor Structures among Thirteen Languages, koordinuje Boele De Raad, University of Groningen.
Od r. 2005 Personality Profiles of Ages across Cultures, koordinuje Filip De Fruyt University of Ghent, Robert McCrae, Antonio Terraciano NIA, Baltimore.
2006-2007 Dispositional Resistance to Change: Measurement equivalence across cultures, koordinoval Shaul Oreg, Univerity of Haifa.
2001-2004 Personality Profiles across Cultures, koordinoval Robert McCrae, NIA, Baltimore.

Výuka a spolupráce s VŠ:

2002, 2003 Výběrový seminář Pětifaktorový model osobnosti a jeho uplatnění v psychodiagnostice na Filozofické fakultě MU v Brně.
1996 Externí lektorka semináře Psychologie pro podnikatele na Podnikatelské fakultě VUT v Brně.

Vědecko-organizační činnost:

Od r. 2010 Členka Executive committee European Association of Personality Psychology.
Od r. 2011 Členka rady PsÚ AV ČR, v.v.i.
Od července 2007 Zástupkyně ředitele Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
2013-2014 Členka Scientific commitee 17th European Conference on Personality Psychology, Lausanne.
2011-2012 Členka Scientific commitee 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste.
2008-2010 Členka Scientific and Organizing commitee 15th European Conference on Personality Psychology, Brno
2005-2007 Členka Scientific committee Xth European Congress of Psychology, Praha
2004-2007 Členka vědecké rady Psychologického ústavu AV ČR
Od r. 1999 Členka oborové rady psychologie na FF MU v Brně.
Od r. 2011 Členka oborové rady psychologie na FSS MU v Brně.
2008 Členka oborové rady č. 7 Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR.
2009-2010 Předsedkyně oborové rady č. 7 Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury AV ČR.

Zahraniční stáže delší než 1 měsíc:

1992-1993 Heinrich Herz-Stiftung stipendium u prof. A. Angleitnera na Univerzitě v Bielefeldu.
1995 DADD stipendium u prof. A. Angleitnera na Univerzitě v Bielefeldu.

Významná ocenění:

2002 Udělena Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky Akademie věd ČR za rok 2002.
1986 Udělena Purkyněho medaile pro nejlepšího sportovce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Členství ve vědeckých společnostech:

European Association of Personality Psychology, European Association of Experimental Social Psychology, Českomoravská psychologická společnost

Zájmy:

Běh, MTB, lyžování.

Seznam nejvýznamnějších publikací:

Hřebíčková, M., Graf, S. (v tisku): Accuracy of national stereotypes in central Europe: Outgroups are not better than ingroup in considering personality traits of real people. European Journal of Personality. DOI: 10.1002/per.1904

Hřebíčková, M. (2013): Přesnost regionálních stereotypů a mechanismy jejich vytváření. Československá psychologie, 57, 3, 230-245

Borkenau, P., Hřebíčková, M., Kuppens, P., Ralo, A., Allik, J. (2013): Sex differences in variability in personality: A study in four samples. Journal of Personality, 81,1, 49-60.

Hřebíčková, M., Kouřilová, S. (2012). Jak se vidíme, jak nás vidí a jací jsme: porovnání českého národního auto- a heterostereotypu s posuzováním reálných lidí v kontextu pětifaktorového modelu osobnosti. [How do we see ourselves, how are we seen and how we are: Comparison of national auto- and heterostereotypes with ratings of real people in context of five-factor model of personality.] Československá psychologie,56, 1, 1-18.

Allik, J., Realo, A., Mõttus, R., Borkenau, P., Kuppens, P., Hřebíčková, M. (2012): Person Fit to the Five Factor Model of Personality. Swiss Journal of Psychology 71, 1, 35-45.

Chan W., McCrae R.R., De Fruyt F., Jussim L., Löckenhoff C.E., De Bolle M., Costa P.T., Sutin A.R., Realo A., Allik J., Nakazato K., Shimonaka Y., Hřebíčková M., Graf S.,Yik M., Brunner-Sciarra M., de Figueora N.L., Schmidt V., Ahn C-K, Ahn H-N, Aguilar-Vafaie M.E., Siuta J., Szmigielska B., Cain T.R., Crawford J.T., Mastor K.A., Rolland J-P., Nansubuga F., Miramontez D.R., Benet-Martínez V., Rossier J., Bratko D., Marušić I., Halberstadt J., Yamaguchi M., Knežević G., Martin T.A., Gheorghiu M., Smith P.B.,Barbaranelli C., Wang L., Shakespeare-Finch J., Lima M.P., Klinkosz W., Sekowski A., Alcalay L., Simonetti F., Avdeyeva T.V., Pramila V.S., Terracciano A. (2012): Stereotypes of Age Differences in Personality Traits: Universal and Accurate? Journal of Personality and Social Psychology, 103, 6, 1050-1066.

Hřebíčková, M. (2012): Přesnost českého národního stereotypu podle sociálních vědců a studentů. In Halama P., Hanák, R., Masaryk R. (eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava, Ústav experimentálnej psychológie, 20-25.

Hřebíčková, M. (2011): Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: přístupy, diagnostika, uplatnění [Five-Factor Model in Personality Psychology: Approaches, Diagnostics, Application]. Praha, Grada.

Oreg, S., Bayazıt, M., Vakola, M., Arciniega, l., Armenakis, A., Barkauskiene, R., Bozionelos, N., Fujimoto, Y., Gonzalez, L., Han, J., Hřebíčková, M., Jimmieson, N., Kordačová, J., Mitsuhashi, H., Mlacic, B., Feric, I., Kotrla Topic, M., Ohly, S., Øystein Saksvik, P., Hetland, H., Saksvik, I., van Dam, K. (2011) : Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale. In: E. Davidov, P. Schmidt, J. Billiet (Eds.), Cross-Cultural Analysis. Methods and Applications. NewYork: Routledge, 249-280.

Kourilova, S., Hrebickova, M. (2011): Accuracy of Slovak National Stereotypes: Result of Judgment or Intuition? Studia Psychologica, Monothematic Issue Judgment and Intuition, 53, 2, 201-213.

McCrae, R.R., Terracciano, A., De Fruyt, F.,De Bolle, M., Gelfand, M.J., Costa, P.T. and 39 Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k.,.Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J. Avdeyeva, V., Blatny, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Chittcharat, N., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickovy, E., Gulgoz, S., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Lockenhoff, C.E., Martin, T.A., Marusic, I., Mastor, K. A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Vanno, V., Wang L., Yik, M. (2010): The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores: Data from Ratings of Young Adolescents. Journal of Personality, 2010, 78, 3, 815-838.

Allik, J., Realo, A., Mottus, R., Borkenau, P., Kuppens, P., Hrebickova, M. (2010): How do People See others are Diffrent from how do People see Themselves: A Replicable Pattern actross Cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 99, 5, 870–882.

Hřebíčková, M., Blatný, M., Jelínek, M. (2010): Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti [Personality as a Predictor of Subjective Well-Being in Adulthood]. Československá psychologie, 54, 32-42.

De Raad, B., Levert, E., Ostendorf, F., Mlačić, B., Szirmák, Z., Szarota, P., Perugini, M., Di Blas, L., Hřebíčková, M., Saucier, G., Church, T., Katibak, M. (2010): Only Three Factors of Personality Description are Fully Replicable across Languagess: A Comparison of 14 Trait Taxonomie. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 160-173.

De Raad, B., Barelds, D.P.H., Mlacic, B., Church A.T., Katigbak M.S., Ostendorf F., Hrebickova M., Di Bias L., Szirmak Z., (2010): Only Three Personality Factors are Fully Replicable across Languages: Reply to Ashton and Lee. Journal of Research in Personality, 44, 442-445.

Hrebickova, M. (2010): The Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaire in the Czech Context. Studia Psychologica, 52, 3, 165-177.

Hrebickova, M. (2010): Nove pristupy ke zkoumání rysu: petifaktorovy model osobnosti. In: M. Blatny a kol., Psychologie osobnosti. Hlavni temata, soucasne pristupy [New Approaches to the Study of Personality Traits: Five-factor Model of Personality; In: M. Blatny et al., Personality Psychology: Main Themes, Current Approaches]. Praha, Grada, 43-70.

Hrebickova, M., Kourilova, S. (2010): Slovenske tango: percepce profilu osobnostnich charakteristik Slovaku. In: Blatny, M., Voboril, D., Kveton, P., Jelinek, M., Sobotkova, V., Kourilova, S. (eds.), Socialni procesy a osobnost 2009. Clovek na ceste zivotem: rizika, vyzvy, prilezitosti, PsU AV CR, v.v.i. Brno, 91-98.

De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R.R., Terracciano, A., Costa, P.T. and 43 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k., Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M. , Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Miramontez, D. R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Rossier, J., Sampath, P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P. B.,, Wang L., Yamaguchi, M., Yik, M..) (2009): Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures. Assessment,16, 3, 301-311.

Lockenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R., De Bolle, M., Costa, P.T., and 43 Members of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project (Aguilar-Vafaie, M. E., Ahn, Ch-k., Ahn, H-n., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva,T.V., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatny, M. , Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Crawford, J. T., De Lima, M. P., Fickova, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebickova, M., Jussim, L., Klinkosz, W., Knezevic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Miramontez, D. R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Puric, D., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J-P., Rossier, J., Sampath, P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P. B.,, Wang L., Yamaguchi, M., Yik, M. (2009): Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level Correlates. Psychology and Aging, 24, 4, 941-954.

Hrebickova, M., Fickova, E., Klementova, M., Ruch, W., Proyer, R. (2009): Strach ze zesmesneni: ceska a slovenska verze dotazníku GELOPH <15> pro zjistovani gelotofobie [The Fear of being Laughted at: Czech and Slovak Version of a Questionnaire GELOPH <15> for Gelotophobia]. Ceskoslovenska psychologie, 53, 5, 469-480.

Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., Al-Olimat, H.S., Amemiya, T., Adal, T.A., Ansari, S.A., Arhar, S., Asem, G., Baudin, N., Bawab, S., Bergen, D., Brdar, I., Brites, R., Brunner-Sciarra, M., Carrell, A., Dios, H.C., Celik, M., Ceschi, G., Chang, K., Chao-chih, L., Cheryomukhin, A., Chik, M.P.Y., Chlopicki, W., Cranney, J., Dahourou, D., Doosje, S., Dore, M., El-Arousy, N., Fickova, E., Fuhr, M., Gallivan, J., Geling, H., Germikova, L., Giederaityte, I., Goh, A., Gonzalez, R.D., Guohai. Ch. Ho, K.S., Hrebickova, M., Jaime, B., Jun, W., Hertzberg Kaare, B., Kamble, S.V., Kazarian, S., Kerkkanen, P., Klementova, M., Kobozeva, I.M., Kovjanic, S., Kumaraswamy, N., Lampert, M., Levesque, M., Loizou, E., Loving, R.D., Lyttle, J., Machline, V.C., McGoldrick, S., McRorie. M., Min, L., Mottus, R., Munyae, M.M., Navia, C.E., Nkhalamba, M., Pedrini, P.P., Petkova, M., Platt, T., Popa, D-E., Radomska, A., Rashid, T., Rawlings, D., Rubio, V.J., Samson, A., Sarid, O., Shams, S., Sisokohm, S., Smári, J., Snikhovska, I., Stephanenko, E.A., Stokenberga, L., Stuer, H., Tanoto, Z.S.R., Tapia, L., Taylor, J., Thibalut, P., Thompson, A., Thorn, H., Toyota, H., Ujlaky, J., Vanno, V., van der Westhuizen, B., Wijayathilake, D., Wong, P.S.O., Wycoff, E.B., Yeun, E.J.: (2009): Breaking Ground in Cross-Cultural Reserch on the Fear of being Laughted at (Gelotophobia): A Multi-National Study Involving 73 Countries. Humor: International Journal of Humor Research, 22, 1/2, 253-279.

Hrebickova, M. (2008): NEO osobnostni inventar (NEO-PI-3) v diagnostice osobnosti deti a adolescentu [NEO Personality Invenory (NEO-PI-R) in Diagnostics of Children and Adolescents]. Ceskoslovenska psychologie, 52, 5, 425-442.

McCrae, R. R., Martin, T. A., Hrebickova, M., Urbanek, T., Boomsma, D.I., Willemsen, G. , Costa, P.T. (2008): Personality Trait Similarity between Spouses in Four Cultures. Journal of Personality, 76, 5, 1-27.

Oreg, S., Bayazit, M., Vakola, M., Arciniega, L. Armenakis, A., Barkauskiene, R., Bozionelos, N., Feric, I., Fujimoto, Y., Gonzalez, L., Han, J., Hetland, H. Hrebickova, M., Jimmieson, N., Kordacova, J., Kotrla Topic, M., Mitsuhashi, H., Mlacic, B., Ohly, S., Saksvik, P. O., Saksvik, I., van Dam, K. (2008): Dispositional Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values across 17 nations. Journal of Aplied Psychology, 93, 935-944.

Hrebickova, M. (2008): Lexikalni a dispozicni pristup k petifaktorovemu modelu osobnosti [Lexical and dispositional approach to the five-factor model] Praha/Brno, AV CR (Teze k disertacni praci).

Hrebickova, M. (2007): The lexical approach to personality description in the Czech context. Czechoslovak Psychology, Suplement, 51, 50-61.

Hrebickova, M., Urbanek, T. (2006): Typologie osob: Aplikace shlukove analyzy v NEO osobnostnim inventari [Application of cluster analysis in the NEO Personality Inventory]. Ceskoslovenska psychologie, 50, 405-418.

Hrebickova, M., Urbanek, T. (2006): Typologicky pristup ke zkoumani osobnosti [Typological approach to study personality]. In: Blatny, M. (ed.), Metodologie psychologickeho vyzkumu: Konzilience v rozmanitosti. Praha, Academia, 44-60.

Hrebickova, M. (2005): Perspektivy vyzkumu rysu [Perspectives of traits research]. Doslov ke knize O. Kolarikove Tema osobnostnich rysu v psychologii dvacateho stoleti. Praha. Academia. 104-111.

Hrebickova, M., Ostendorf, F. (2005): Spojeni dimenzionalniho petifaktoroveho modelu s kruhovym usporadanim rysu: Zkraceny petifaktorovy kruh (AB5C) [Connection of the dimensional five-factor model with circumplex configuration of traits: Abridged big five dimensional circumplex (AB5C)]. Ceskoslovenska psychologie, 49, 302-322.

McCrae, R.R., Terracciano, A. Khoury, B., Nansubuga, F., Knezevic, G., Djuric Jocic, D., Ahn, H.-a., Ahn, C.-k., De Fruyt, F., Gulgoz, S., Ruch, W., Ghayur, M.A., Avia, M.D., Sanchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hrebickova, M., Martin, T.A., Sekowski, A., Klinkosz, W., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Gakuin, B., Nakazato, K., Mastor, K.A., Ehsan, S.D., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M.A., Borg Cunen M.A., Scicluna Calleja, S., de Lima, M.P., Bratko, D., Marusić, I., Allik, J., Realo, A., Abdel-Khalek, A.M Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, A., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jonsson, F.H., Fickova, E., Adamovova, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Zupancic, A., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reategui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J-P., Petot, J-M., Camart, N. (2005): Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 547-561.

Terracciano, A., Abdel-Khalek, A.M. , Adam, N., Adamovova, L.,.Ahn, C.-k., Ahn, H.-a.,Alansari, B.M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, M.D., Ayearst, L.E.,Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M.A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., Dahourou, D.,De Fruyt, F., de Lima, M.P., del Pilar, G. E. H., Diener, E., Falzon, R., Fernando, K., Fickova, E., Fischer, R., Flores-Mendoza, C.,Ghayur, M. A., Gulgoz, S., Hagberg, B., Halberstadt, J., Halim, M.S., Hrebickova, M., Humrichouse, J., Jensen, H.H., Jocic, D.D., Jonsson, F.H., Khoury, B., Klinkosz, W., Knezević, G., Lauri, M.A., Leibovich, N., Martin,T.A., Marusić, I., Mastor, K.A.,Matsumoto, D., McRorie, M., Meshcheriakov, B., Mortensen, E.L., Munyae, M., Nagy, J., Nakazato, K., Nansubuga, F., Oishi, S.,Ojedokun, A.O., Ostendorf,F., Paulhus, D.L.,Pelevin, S., Petot, J.-M., Podobnik, M., Porrata, J. L., Pramila, V.S., Prentice, G., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Rossier, J., Ruch, W., Rus, V.S., Sanchez-Bernardos, M.L., Schmidt, Sciculna-Calleja, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Sineshaw, T., Siuta, J., Smith, P.B., Trapnell, P.D., Trobst, K.K., Wang, L., Yik, M., Zupancić, A., McCraee, R.R. (2005): National Character Does not Reflect Mean Persoanlity Trait Level in 49 Cultures. Science, 310, 5745, 96-100.

McCrae, R.R., Terracciano, A., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Shakespeare-Finch, J., Neubauer, A., De Fruyt, F., Munyae, M., Flores-Mendoza, C., Dahourou, D., Ayearst L.E., Trobst, K.K., Alcalay, L., Simonetti, F., Bratko, D., Marusic´, I., Hrebickova, M., Mortensen L.K., Jensen, H.H., Allik, J., Realo, A., Sineshaw, T., Rolland, J-P., Petot, J.M., Camart, N., Angleitner, A., Ostendorf, F., Yik, M., Jonsson, F.H., Pramila, V.S., Halim, M.S., Jaya, A., Shahriar Shahidi, S., Barbaranelli, C., Shimonaka, Y., Gakuin, B., Abdel-Khalek, A.M., Alansari, B.M., Khoury, B., Mastor, K.A., Ojedokun, A.O., Prentice, G., McRorie, M., Wang, L., Rea´tegui, N., Brunner-Sciarra, M., del Pilar, G.E.H., Sekowski , A., Klinkosz, W., de Lima, M.P., Porrata, J., Martin, T.A., Fickova, E., Adamovova, L., Rus, V.L., Podobnik, N., Zupancić, A., Ahn, H.-n, Ahn, C.-k, Avia, M.D., Sanchez-Bernardos, M.L., Ruch, W., Rossier, R., Chittcharat, N., Gulgoz, S., Nansubuga, F., Smith, P.B., Matsumoto, D.,Diener, E., Beer, A., Humrichouse, J., Budzinski, L., Oishi, S., Knezević, G., Djuric Jocic, D. (2005): Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 407–425.

Hrebickova, M. (2005): Osobnost zen a osobnost muzu ve svetle NEO osobnostniho inventare (NEO-PI-R) [Personality of women and personality of men in the light of the NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)]. In: Heller, D., Prochazkova, J., Sobotkova, I. (ed.), Psychologicke dny 2004: Svet zen a svet muzu: Polarita a vzajemne obohacovani: Sbornik prispevku z konference Psychologicke dny, Olomouc 2004. Olomouc, Universita Palackeho v Olomouci, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica, Psychologica 35 – suppl.

Hrebickova, M. (2005): Zmeny peti dimenzi osobnosti v zavislosti na veku [Age differencies in five personality dimensions]. In: Macek, P., Dalajka, J. (eds.), Vyvoj a utvareni osobnosti v socialnich a etnickych kontextech. Brno, Masarykova univerzita, 69-76.

McCeae, R.R., Costa, P.T., Martin, T.A, Oryol, V.E., Rukavishnikov, A.A., Semin, I.G., Hrebickova, M., Urbanek, T. (2004): Consensual Validation of Personality Traits across Cultures. Journal of Research in Personality, 38, 2, 179-201.

McCeae, R.R., Costa, P.T., Hrebickova, M., Urbanek, T., Martin, T.A, Oryol, V.E., Rukavishnikov, A.A., Senin, I.G. (2004): Age Differences in Personality Traits across Cultures: Self-Report and Observer Perspectives. European Journal of Personality, 18, 143-157.

Hrebickova, M (2004): NEO osobnostni inventar podle NEO-PI-R P.T. Costy a R.R. McCraee [The NEO Personality Inventory (according to NEO-PI-R of P.T. Costa a R.R. McCrae)]. Praha, Testcentrum.

Hrebickova, M. (2004): Biological and Social Determinants of Personality: “Nature vs. Nurture” in the Five-Factor Model of Personality. Human Affairs, 45-56.

Hrebickova, M. (2003): NEO osobnostni inventare. Psychodiagnosticke sesity: Priloha casopisu Psychologie dnes, 6, 1-4.

Hrebickova, M. (2003): Metodologické souvislosti vyzkumu shody mezi sebeposouzenim a posouzenim druhymi a jeji moderatory [Methodological Issues of Research in Self-Other Agreement]. Ceskoslovenska psychologie, 47, 533-547.

Hendriks, A.A.J., Perugini, M., Angleitner, A., Ostendorf, F., Johnson, J.A., De Fruyt, F. Hrebickova, M., Murakami, T., Bratko, D., Conner, M., Nagy, J., Nussbaum, S., Rodriguez-Fornells, A., Ruisel, I. (2003): The Five‑Factor Personality Inventory: Cross‑Cultural Generalizability across 13 Countries. European Journal of Personality, 347-373.

Hrebickova, M. (2003): Lexikalni vyzkumy petifaktorove struktury popisu osobnosti [Lexical Studies of the Five-Factor Structure of Personality Description]. In: Cermak, I., Hrebickova, M., Macek, P. (ed.), Agrese, identita, osobnost. Brno, Tisnov. Psychologicky ustav AV CR a Sdruzeni Scan, 268-292.

Cermak, I. Hrebickova, M., Macek, P. (2003): Agrese, identita a osobnost jako predmet soucasneho vyzkumu v ceske a slovenske psychologii [Aggression, identity, and personality as an issue of recent research in Czech and Slovak psychology]. In: Cermak, I., Hrebickova, M., Macek, P. (eds.), Agrese, identita, osobnost. Brno, Tisnov Psychologicky ustav AV CR a Sdruzeni Scan, 13-20.

Hrebickova, M. (2003): Posuzovani osobnostnich charakteristik Slovaku ceskymi vysokoskolaky [Judgment of Slovak National Character by Czech University Students]. In: Svoboda, M., Humpolicek, P., Humpolickova, J. (ed.), Socialni procesy a osobnost 2003. Brno, Psychologicky ustav FF MU Brno, 123-128. Vyslo na CD.

Hrebickova, M. (2003): NEO osobnostni inventare v psychodiagnostice: Pripadova studie. In: Heller, D., Sturma, J., Sobotkova, I. (eds.), Koreny a vykoreneni. Sbornik referatu z Psychologickych dnu 2002 v Olomouci. Olomouc, Ceskomoravska psychologicka spolecnost ve spolupraci s PsU AV CR a katedrou psychologie UP Olomouc, 488-493.

Hrebickova, M. (2003): Teachers‘ Emotional Stability: Preliminary Results of Self-Other Agreement. In: Rehulka, E. (ed.), Teachers and Health 5, Brno, Nakladatelstvi Pavel Krepela, 107-120.

Hrebickova, M. (2002): Vnitrni konzistence ceske verze NEO osobnostniho inventare (NEO PI-R) [Internal Consistency of the Czech Version of The NEO Personality Inventory (NEO-PI-R)]. Ceskoslovenska psychologie, 46, 521-535.

Hrebickova, M., Urbanek, T., Cermak, I., Szarota, P., Fickova, E., Adamovova, L. (2002): The NEO Five-Factor Inventory in Czech, Polish, and Slovak Contexts. In: Marsella A. J. (Series Ed.), McCrae, R.R., Allik, J. (ed.), The Five-Factor Model across Cultures, New York, Kluwer Academic Publishers/Plenum, 53-78.

McCrae, R., Costa, P., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M., Sanz, J., Sanchez-Bernardos, M., Kusdil, E., Woodfield, R., Saunders, P., Smith, P. (2002): Nature over Nurture: Temperament, Personality, and Lifespan Development. In: Cacioppo, J.T., Berntson, G.G., Adolphs, R., Carter, C.S., Davidson, R.J., McClintock M.K. (Eds.), Foundations in social neuroscience.Cambridge, MA, MIT Press, 725-745.

McCrae, R., Costa, P., Ostendorf, F., Angleitner, A., Hrebickova, M., Avia, M., Sanz, J., Sanchez-Bernardos, M., Kusdil, E., Woodfield, R., Saunders, P., Smith, P. (2000): Nature over nurture: Temperament, personality, and lifespan development. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 1, 173-186.

Hrebickova, M. (2002): Mezinarodni srovnani peti obecnych dimenzi osobnosti [Cross-cultural comparsion of five personality dimensions]. In: Blatny, M. Svoboda, M., Ruisel, I., Vyrost, J. (ed.), Socialni procesy a osobnost. Sbornik prispevku 2001. Brno. Psychologicky ustav AV CR, Sdruzeni SCAN, 18-23.

Hrebickova, M., Rehulkova, O. (2002): Struktura osobnosti ucitelek ve srovnani s zenami jinych profesi [Teacher Personality Structure: A Comparsion with Women from other Occupations]. In: Rehulka, E., Rehulkova, O. (ed.), Ucitele a zdravi (4). Brno. Psychologicky ustav AV CR a Vydavatelsti Scan, 40-46.

Hrebickova, M., Urbanek, T. (2002): Shoda pri posuzovani osobnosti [Agreement in Personality Judgement]. In: Baumgartner, F., Frankovsky, M., Kentos, M., Socialne procesy a osobnost. Zbornik prispevkov. Kosice. Spolocenskovedny ustav SAV, Ustav experimentalnej psycholoogie SAV, 129-133.

Hrebickova, M., Urbanek, T. (2001): NEO petifaktorovy osobnostni inventar (podle NEO Five-Factor Inventory P.T. Costy a R.R. McCraee) [NEO Five-Factor Inventory (according to NEO Five-Facor inventory of P.T. Costa a R.R. McCrae)]. Praha, Testcentrum.

Hrebickova, M. (2001): Od petifaktoroveho modelu k petifaktorove teorii osobnosti [From the Five-Factor Model to the Five-Factor Theory of Personality]. In: Blatny, M., Svoboda, M., Ruisel, I., Vyrost, J. (ed.), Socialni procesy a osobnost. Sbornik prispevku. Brno, PsU AV CR, PsU FF MU, 65-72.

Hrebickova, M. (2001): Prehled vyzkumu uplatnujicich petifaktorovy model osobnosti v adolescenci [An Overview of Researches Using Five-Factor Model of Personality in Adolescence]. In. Rehulkova, O., Rehulka, E. (ed.), Psychologicke otazky adolescence. Brno. Psychologicky ustav AV CR a Nakladatelstvi Albert, 43-57.

Hrebickova, M. (2001): Vyuziti NEO osobnostnich inventaru v diagnostice peti obecnych dimenzi osobnosti (Big Five). Psychologia pre bezpecny svet. Zbornik prispevkov „Psychologicke dni“. Bratislava, Slovenska psychologicka spolocnost pri SAV, Slovenska komora psychologov, Velitelstvo pozemnych sil Armady SR, 406-412.

Hrebickova, M., Cermak, I., Osecka, L. (2000): Development of Personality Structure from Adolescence through Old Age. Studia Psychologica, 42, 163-166.

Hrebickova, M., Urbanek, T., Cermak, I.: (2000): Inventar pridavnych jmen pro posouzeni peti obecnych dimenzi osobnosti [Inventory of Adjectives for Assessment of Five General Personality Dimensions]. Ceskoslovenska psychologie, 44, 317-329.

Hrebickova, M. (1999): Obecne dimenze popisu osobnosti: Big Five v cestine [General Dimensions of Personality Description: Big Five in Czech]. Ceskoslovenska psychologie, 43, 1-12.

Hrebickova, M., Ostendorf, F., Osecka, L., Cermak, I. (1999): Taxonomy and Structure of Czech Personality-Relevant Verbs. In: Mervielde, I., de Fruyt, F., Deary, I., Ostendorf, F. (Eds.), Personality Psychology in Europe, Vol. 7, Tilburg, Tilburg University Press, 51-65.

Macek, P., Hrebickova, M., Cermak, I. (1999): Identita, vyvoj a osobnostni charakteristiky adolescentu [Identity, Development and Personality Characteristics of Adolescents]. Socialni procesy a osobnost. Sbornik prispevku. Brno, PsU AV CR, PsU FF MU, 78-84.

De Raad, B., Perugini, M., Hrebickova, M., Szarota, P. (1998): Lingua Franca of Personality: Taxonomies and Structures Based on the Psycholexical Approach. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 212-232.

Hrebickova, M., Cermak, I. (1998): Srovnani peti obecnych dimenzi osobnosti (Big Five) v sedmi jazycich [Comparison of Five Personality Dimensions (Big Five) in Seven Languages]. Socialni procesy a osobnost. Sbornik prispevku. Brno, PsU FF MU a PsU AV CR, 55-59.

Hrebickova, M. (1997): Jazyk a osobnost: Petifaktorova struktura popisu osobnosti [Language and Personality: Five-Factor Structure of Personality Description]. Brno, Vydavatelstvi Masarykovy univerzity a Psychologicky ustav AV CR.

Hrebickova, M., Cermak, I. (1996): Vnitrni konzistence ceske verze dotazniku NEO-FFI [Internal Consistency of Czech Version of NEO-FFI Inventory]. Ceskoslovenska psychologie, 40, 208-216.

Hrebickova, M., Ostendorf, F. (1996): Obecne dimenze popisu osobnosti v cestine a v nemcine [General Dimensions of Personality Description in Czech and German Language]. Ceskoslovenska psychologie, 40, 392-405.

Hrebickova, M., Cermak, I. (1996): Diagnostika peti obecnych dimenzi osobnosti. Osobnost v dimenzich poruchove a neporuchove cinnosti. Brno, Vydavatelstvi MU a PsU AV CR, 30-42.

Hrebickova, M., Cermak, I. (1996): Obecne dimenze osobnosti u mladsich a starsich adolescentu (ceska verze dotazniku NEO-FFI). Retrospektiva, realita a perspektiva slovenskej psychologie. Zbornik prispevkov VIII. zjazdu Slovenskej psychologickej spolocnosti. Bratislava, Stimul, 371-374.

Hrebickova, M. (1995): Osobnostni deskriptory: Pridavna jmena pro popis osobnosti [Personality Descriptors: Adjectives for Personality Description]. Brno, Psychologicky ustav AV CR.

Hrebickova, M., Ostendorf, F. (1995): Lexikalni pristup k osobnosti V: Klasifikace pridavnych jmen do kategorii osobnostni deskripce [Lexical Approach to Personality V: Classification of Adjectives into Categories of Personality Description]. Ceskoslovenska psychologie, 39, 265-267.

Ostendorf, F., Hrebickova, M., Angleitner, A. (1995): Zur Validität des Funf-Faktoren-Modells im tschechischen Sprachraum. Zeitschrift fur Differentielle und Diagnostische Psychologie,16 , 271.

Hrebickova, M., Ostendorf, F. (1995): The NEO Five-Factor Inventory in a Czech and a German Context. European Journal of Psychological Assessment, 11, 14.

Hrebickova, M. (1994): Lexikalni pristup k osobnosti IV: Seznamy terminu popisujicich osobnost. Ceskosloveska psychologie, 38, 516-525.

Cermak, I., Hrebickova, M., Osecka, L. (1994): Lexikalni pristup k osobnosti III: Overovani „Big Five“. Ceskoslovenska psychologie, 38, 43-52.

Cermak, I., Hrebickova, M., Osecka, L., Rehulkova, O. (1994): Interaction between Personality and Lexical Means in Social Attribution. In: De Raad, B., Hofstee, W.K.B, Van Heck, G.L. (Eds.), Personality Psychology in Europe, Vol. 5, Tilburg, Tilburg University Press, 33-35.

Hrebickova, M., Cermak, I., Osecka, L. (1993): Lexikalni pristup k osobnosti II: Petifaktorova struktura popisu osobnosti zalozena na analyze lexika [Lexical Approach to Personality II: Five-Factor Structure of the Personality Description Based on the Lexicon Analysis]. Ceskoslovenska psychologie, 37, 491-500.

Hrebickova, M. (1993): Lexikalni pristup k osobnosti I: Historicky prehled taxonomickych vyzkumu [Lexical Approach to Personality I: Historical Survey of Taxonomic Research]. Ceskoslovenska psychologie, 37, 455-468.

Hrebickova, M. (1993): The Lexical Approach to Personality: Constructing the List of Czech Personality Descriptive Terms. Studia Psychologica, 35, 359-361.

Hrebickova, M., Rehulkova, O., Osecka, L., Blatny, M. (1992): Jazyk a socialni percepce: Vliv lexikalnich prostredku na vnimani vyznamu interpersonalniho chovani [Language and Social Perception: Impact of Lexical Means on Perception of Meaning of Interpersonal Behavior]. Ceskoslovenska psychologie, 36, 267-277.

Hrebickova, M., Blatny, M., Osecka, L., Rehulkova, O. (1992): Vliv kognitivniho stylu zavislost na poli na vnimani interpersonalnich charakteristik osobnosti. Psychologia a patopsychologa dietata, 27, 203-209.

Osecka, L., Cermak, I., Hrebickova, M., Blatny, M. (1992): Judging Others According to Yourself I: Attribution of Interpersonal Qualities in Relation to Lexical Categories. Studia Psychologica, 34, 393-398.