PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav, Akademie věd ČR
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel.: +420 221 403 901
E-mail: solcova@praha.psu.cas.cz

Vzdělání a praxe

Do roku 1985 pracovala jako klinická psycholožka, od roku 1985 působí jako výzkumná / vědecká pracovnice - nejprve ve Fyziologickém ústavu, posléze v Psychologickém ústavu Akademie věd. Orientovala se na problematiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti vůči stresu a na psychologii zdraví, zejména s ohledem na salutoprotektivní rysy osobnosti. Publikovala jako autorka či spoluautorka přes 250 prací, z toho přes 80 v časopisech s impaktovým faktorem a recenzovaných časopisech a 30 kapitol v monografiích.

Vědecká ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2004 za nejlepší práci na téma "Psychické reakce na stres" v kategorii věda a výzkum.

Řešené projekty

Řešitelka výzkumných projektů:

 1. Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR; 2011-2013)
 2. Pojetí psychické odolnosti – srovnávací studie (GA AV; 2007-9)
 3. Sociální opora jako významný protektivní faktor (GA AV ČR; 1999-2003)
 4. Stres u žen (GA ČR; 1995-7)
 5. Hardiness (GA ČR; 1993-5)
 6. Vliv pohybové aktivity na odolnost člověka (GA MŠMT ČR; 1992-93)
 7. Psychologie katastrof (Federální výbor pro životní prostředí; 1992)

Spoluřešitelka výzkumných projektů:

 1. Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění - rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence(GA ČR;2006-8)
 2. Psychosociální nerovnosti ve zdraví (GA ČR; 2003-5)
 3. Tackling inequalities in health (Evropská komise, Health and Consumer Protection Directorate General; 1999-2002)
 4. Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity mezi mládeží a možnosti její redukce (GA ČR; 1995-6)
 5. Alexithymie (GA AVČR, 1991-3)

Spoluřešitelka a národní koordinátorka za obor psychologie: 

 1. SIRIUS-19 – Scientific International Research in Unique Terrestrial Station – simulace 120 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2019)
 2. SIRIUS-17 – simulace 17 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2017)
 3. Mars-500 – simulace kosmického letu na Mars a zpět v trvání 520 dní (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS + NASA + ESA; 2010-11)
 4. Psychologické dopady ekonomické recese (mezinárodní výzkum koordinovaný E. Greenglass z University of York, Toronto; 2010-2011)
 5. Osobní pohoda vysokoškoláků - mezinárodní výzkum koordinovaný C. Cheng z University of Hong-Kong; 2006-2007)
 6. Sociální axiomy - mezinárodní výzkum koordinovaný M.H. Bondem z University of Hong-Kong; 1999-2000)
 7. EKOPSY-95 – Ekology and Psychology -– Simulace 90 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Institute for Biomedical Problems RAS; 1995-6)
 8. HUBES-94 - HUman BEhaviour in Space simulation studies – Simulace 135 dní trvajícího kosmického letu (Moskva; Evropská kosmická agentura a Institute for Biomedical Problems RAS; 1994-5)
 9. Prevence selhání řídících letového provozu (Meziresortní komise pro řízení letového provozu; 1994-5)
 10. Štola-88 – simulace 30 dní trvajícího kosmického letu (Tišnov; ČSAV a Institute for Biomedical Problems, 1988)

Odborné společnosti, státní komise ad.

2011 – 2017: European Health Psychology Society – členka
2009 – 2016: International Association of Applied Psychology – členka
1998 – 2002: International Academy of Astronautics – volená členka - korespondentka
2003 – dosud: International Academy of Astronautics – volená řádná členka
2011 – členka nominační komise pro volby International Astronautic Academy
2002 – 2005: Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury České republiky - členka
2002 – 2005: Podoborová komise pro psychologii a pedagogiku – předsedkyně
2003 – 2007: Akademický sněm AV ČR - členka
2006 – 2007 Vědecký výbor 10. evropského psychologického kongresu kongresu EFPA - členka
2007 – 2017: Rada Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., předsedkyně
2010 – dosud: Oborová rada Obecné psychologie FF UK
2015 – dosud: Oborová rada Sociální a spirituální determinanty zdraví CMTF UP

Redakční rady

1997 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Československá psychologie
2011 – dosud: vedoucí redaktorka časopisu Československá psychologie
2003 – 2004: pověřena vedením redakce Československé psychologie
2000 – 2018: členka redakční rady časopisu Adiktologie

Přehled publikací viz zde.