Ukončené projekty 1996–2009

Název projektu

Řešitel za PsÚ

 Doba řešení

KJB700250801
Zpracovávání větné shody a pádových tvarů u dětí, RIV
Filip Smolík 2008-2009
GA402/07/1486
Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást
řízení kvality v organizacích veřejného sektoru, RIV
Tomáš Urbánek 2007-2009
IAA700250701
Pojetí psychické odolnosti - srovnávací studie, RIV
Iva Šolcová 2007-2009
IAA700250702
Psychologická charakteristika nastupující dospělosti, RIV
Marek Blatný 2007-2009
GA406/07/0261
Zkušenost pachatelů trestných činů a její vliv na chování a prevenci, RIV
Veronika Polišenská 2007-2009
GA406/07/1561
Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu, RIV
Martina Hřebíčková 2007-2009
GA406/07/1676
Vybrané aspekty vztahu reálného a vnímaného prostoru, RIV
Radovan Šikl 2007-2009
IAA7025403
Paradigma zdraví a kvality života: aspekt metodologický,
osobnostní a ontogenetický, RIV
Oliva Řehulková 2007-2008
GA406/06/0747
Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO)
- rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence, RIV
Iva Šolcová 2006-2008
GA406/06/1408
Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice,
osobní historie a životní perspektivy, RIV
Marek Blatný 2006-2008
GA406/06/1577
Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj, RIV
Tomáš Urbánek 2006-2008

GA406/05/0915
Školní podvýkonnost v kontextu depresivní symptomatiky
u dětí ve věku 9-11 let, RIV

Lenka Fráňová 2005-2007
GA406/06/1772
Asociační experiment - fyziologické koreláty a měření významů, RIV
Jiří Lukavský 2006-2007
GP406/05/P211
Experimentální přístrojové metody v psychologii - pohled do historie, RIV
Dalibor Vobořil 2005-2007
GP406/06/P396
Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT
v oblasti psychologické diagnostiky, RIV
Petr Květon 2006-2007

IAA7025303
Demokratický étos: Sociálně psychologická analýz
a mezikulturní empirické sondy, RIV

Martina Klicperová 2003-2007

GA406/05/0940
Hodnotově-mravní orientace českých adolescentů
- kognitivní a prožitkové aspekty, RIV

Pavel Říčan 2005-2006
GP406/04/P250
Vývoj a ověření metodiky evaluace komunitního typu
primárně-preventivního programu užívání návykových látek, RIV
Michal Miovský 2004-2006

IAA700250502
Autoregulace intersexuální a izosexuální agrese v adolescenci
jako funkce interiorizace hodnot: Postmoderní podoba problému, RIV

Pavel Říčan 2005-2006
IAA7025401
Myšlení nahlas jako metoda výzkumu myšlení, RIV
Daniel Heller 2004-2006
IAA7025402
Životní příběh a umělecké dílo, RIV
Ivo Čermák 2004-2006
GP406/03/D224
Vnímání prostoru v menších vzdálenostech, RIV
Radovan Šikl 2003-2005
ICE700250507
Demokratická kultura v Čechách: Občanská kultura a demokratický éthos
ze srovnávacího pohledu, RIV
Martina Klicperová 2005
GA406/03/1168
Psychosociální nerovnosti ve zdraví, RIV
Iva Šolcová 2003-2005
IAA7025301
Lidský vztah jako religiosum: Psychologická perspektiva, RIV
Pavel Říčan 2003-2004
IAA8025004
Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti:
navázání na longitudiální výzkum dětí, RIV
Marek Blatný 2000-2004
IBS7025354
Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže, RIV
Marek Blatný 2003-2004
GA406/02/1040
Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže:
osobnost, hodnoty a společenské perspektivy, RIV
Marek Blatný 2002-2004

GA406/02/1449
Vliv psychosociálních faktorů a settingu na aktuální a dlouhodobý efekt
užívání kanabis z hlediska psychiatrických, psychologických a sociálních rizik, RIV

Ivo Čermák 2002-2004
KSK9058117
Současná česká společnost a otázky evropské integrace, RIV
Ivo Čermák 2001-2004

GA406/01/0394
Elektrodermální aktivita během asociačního experimentu:
rozšíření diagnostické metody, RIV

Iva Šolcová 2001-2003
GP406/01/P007
Diagnostické možnosti psychosémantických metod, RIV
Tomáš Urbánek 2001-2003
IAA7025102
Narativní konstrukce identity, RIV
Vladimír Chrz 2001-2003
IAA8025902
Sociální opora jako významný protektivní faktor, RIV
Iva Šolcová 1999-2003
IAB7025103
Metody měření hodnotových orientací, RIV
Petr Brichcín 2001-2003
IAB7025104
Dokumentace a analýza osvojování češtiny, RIV
Filip Smolík 2001-2003

GA406/00/0587
Demokratické občanství: Psychologické dimenze a kros-kulturální srovnání, RIV

Martina Klicperová 2000-2002
GA406/01/1507
Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhými lidmi, RIV
Martina Hřebíčková 2001-2002

IAB7025101
Využití fuzzy modelování v psychologické diagnostice podporované počítačem, RIV

Petr Šlechta 2001-2002
GA406/99/1052
Psychometrická ekvivalence počítačové a klasické formy
administrace psychodiagnostických metod, RIV
Helena Klimusová 1999-2001
IAA8025702
Neuroticismus a úzkost ve vztahu ke způsobu vyrovnávání se
s životními obtížemi a ke zdravému způsobu chování u adolescentů, RIV
Oliva Řehulková 1997-2001
GA406/00/0505
Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce, RIV
Tomáš Urbánek 2000-2001
GA406/00/0846
Vnímání struktury pohybujících se objektů, RIV
Radovan Šikl 2000-2001

GA406/98/0755
Osobnost a sebepojetí jako determinanty sebehodnocení
a životní spokojenosti, RIV

Marek Blatný 1998-2000
GA406/98/1007
Osobnost hráče počítačových her v adolescenci, RIV
Martin Vaculík 1998-2000

GA406/99/0484
Mentální model psychiky. (Charakteristika složek mentálního modelu psychiky u studentů psychologie), RIV

Miluše Sedláková 1999-2000
GA406/99/1155
Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky, RIV
Ivo Čermák 1999-2000
IAE8025005
Aplikace typologie v psychologii: užití metod shlukové analýzy, RIV
Marek Blatný 2000
IAA8025801
Metaforická konceptualizace politické problematiky, RIV
Vladimír Chrz 1998-1999
GA406/97/0054
Osobnost a zdraví: Osobnostní vlivy působící proti účinkům stresu
a zátěže u učitelek základních škol, RIV
Evžen Řehulka 1997-1999

GA406/96/1543
Vztah mezi obecnými a specifickými charakteristikami osobnosti:
Pětifaktorový model osobnosti, osobnostní přístup k agresi, styly identity, RIV

Ivo Čermák 1996-1998
GA406/97/1251
Uspokojení z působení utrpení druhým : Jev a jeho kořeny
(Teoretická analýza), RIV
Pavel Říčan 1997-1998

GA406/98/0966
Psychologické dimenze demokratičnosti: demokratické občanství v České republice, RIV

Martina Klicperová 1998
IAA8025601
Mentální modely - příspěvek k analýze funkce mentálních modelů v poznávání světa a architektuře mysli, RIV
Miluše Sedláková 1996-1998

IAA8025602
Kritické momenty v životě herců - sociálně a kulturně podmíněná konstrukce významu, RIV

Ivo Čermák 1996-1998
IAE8025801
Vývoj syntaktických struktur volných slovních párových asociací
od pěti do devatenácti let, RIV
Zdeněk Novák 1998

IAE8025802
Připraveni na demokracii? Občanská kultura a občanský étos v současné České republice, RIV

Martina Klicperová 1997-1998
GA406/95/0736
Stres u žen, RIV
Iva Šolcová 1995-1997
GA406/95/1578
Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů, RIV
Marek Blatný 1995-1997
GA406/95/0768
Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity
mezi mládeží a možnosti její redukce, RIV
Iva Šolcová 1995-1996
GA406/94/1104
Motivační účinnost při neuropsychické zátěži u dospívající mládeže, RIV
Oliva Řehulková 1994-1996

GA406/95/0737
Predikce rizikových faktorů u osob s dlouhodobou expozicí
psychosociálních stresů pomocí srdečních mikropotenciálů z jedné systoly, RIV

Zdeněk Drška 1995-1996