Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › baumgartner

Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

mino.jpg

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Veveří 97
602 00 Brno
Tel.: +420 532290282
E-mail: baumgartner@psu.cas.cz

 

Výzkumné zájmy

 • emoční inteligence
 • emoční regulace
 • zvládání zátěžových situací
 • interpersonální agrese
 •  

Vzdělání a praxe

2009 - současnost: vyučující, Katedra psychologie FF Ostravské univerzity v Ostravě
2006 - současnost: výzkumný pracovník, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. v Brně
2003: docent pro obor obecná psychologie, Masarykova univerzita v Brně
1983-2007: výzkumný pracovník, Spoločenskovědní ústav SAV v Košicích
1995-2007: vyučující, Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
1999-2005: vyučující, Fakulta veřejné správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košicích
1989: CSc. (ekvivalent Ph. D.), Ústav experimentální psychologie (ÚEP) SAV v Bratislavě
1984-1988: interní aspirantura (postgraduální studium) v oboru psychologie, ÚEP SAV v Bratislavě
1978-1982: studium psychologie, Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích

 

Výzkumné projekty podpořené grantovými agenturami

2012-2014 Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany (člen řešitelského týmu), Grantová agentura ČR (P407/12/2325)
2009-2011 Emoční inteligence a její role v copingu (řešitel), Grantová agentura ČR (406/09/2096)
2007 – 2009 Psychologická charakteristika nastupující dospělosti (člen řešitelského týmu), Grantová agentura AV ČR (IAA700250702)
2007 - 2008 Sociálna kompetencia, sociálna inteligencia a možnosti jej rozvoja (spoluřešitel), Vědecká grantová agentura (VEGA) Ministerstva školství Slovenské republiky a SAV
2004 – 2006 Sociálna inteligencia a jej úloha v efektívnom fungovaní človeka v interpersonálnych vzťahoch (řešitel), VEGA MŠ SR a SAV (2/4171/04)
2003 - 2007 Predikcie vývojových trendov v sociálnej sfére (zástupce hlavního řešitele), státní program výzkumu a vývoje SR – součást mezinárodního výzkumného projektu European Social Survey (ESS)
2003 - 2005 Osobnostné a situačné činitele stratégií správania v náročnej životnej situácii nezamestnanosti (zástupce hlavního řešitele), VEGA MŠ SR a SAV
2000 – 2002 Využitie interakčnej paradigmy pri štúdiu stratégií sociálneho správania: možnosti a obmedzenia (zástupce hlavního řešitele), VEGA MŠ SR a SAV
1997 – 1999 Úloha sociálnych a implicitných noriem v stratégiách správania (zástupce hlavního řešitele), VEGA MŠ SR a SAV
1994 – 1996 Stratégie sociálneho správania človeka v náročných životných situáciách (člen řešitelského tímu), Grantová agentúra SAV
1991 – 1993 Stratégie sebaup¬latňovania človeka v sociálnokultúrnom kontexte a možnos¬ti ich optimalizácie (řešitel projektu), Grantová agentúra SAV

 

Členství ve vědeckých společnostech a vědecko-organizační činnost

 • místopředseda Dozorčí rady Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i.
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Psychologie na FF MU
 • člen European Association of Experimental Social Psychology (EAESP)

 

Členství v redakčních radách

 • člen redakční rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 • člen redakční rady časopisu Človek a spoločnosť
 • člen redakční rady časopisu Sociálne a politické analýzy

 

Vybrané publikace

Baumgartner, F. ; Karaffová, E. Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti. Psychologie pro praxi, 2012, Roč. 47, 1-2, s. 11-25. ISSN 1803-8670.

Wirtz, Z. ; Baumgartner, F. Ovplyvňovanie porozumenia emóciám, copingových stratégií a antisociálneho správania juhoafrických pubescentov preventívnym programom. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012, Roč. 46, č. 4, s. 315-335. ISSN 0555-5574.

Baumgartner, F. Emočná inteligencia a efektivita stratégií zvládania. In Halama, P.; Hanák, R.; Masaryk, R. (ed.). Sociálne procesy a osobnosť 2012: zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012, S. 264-268. ISBN 978-80-88910-40-4. [Sociálne procesy a osobnosť 2012, Nový Smokovec, 17.09.2012-19.09.2012, SK].

Baumgartner, F. ; Zacharová, Z. Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii. E-psychologie, 2011, Roč. 5, č. 1, s. 1-15. ISSN 1802-8853. Dostupný z: <http://e-psycholog.eu/clanek/112>.

Baumgartner, F. ; Karaffová, E. ; Matejová, K. Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch. In Birknerová, Z. (ed.). Sociálna inteligencia v manažmente školy a v pracovnom procese. Prešov : Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. S. 18-28. ISBN 978-80-555-0436-0.

Baumgartner, F. ; Karaffová, E. Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty. In Bartošová, K.; Čerňák, M.; Humpolíček, P.; Kukaňová, M.; Slezáčková, A. (ed.). Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Tribun EU, 2011, S. 21-25. ISBN 978-80-263-0029-8. [Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty, Kroměříž, 14.09.2011-16.09.2011, CZ].

Baumgartner, F. ; Molčanová, Z. ; Chylová, M. Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu. In Ruisel, I.; Prokopčáková, A. (ed.). Kognitívny portrét človeka. Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. S. 186-204. ISBN 978-80-88910-29-9.

Baumgartner, F. ; Zacharová, Z. Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii. In Čechová, D. (ed.). Psychologica XL. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010, S. 153-162. ISBN 978-80-89236-93-0. [Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II, Bratislava, 26.11.2009-27.11.2009, SK].

Baumgartner, F. Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálnym črtám. Československá psychologie, 2009, Roč. 53, č. 2, s. 172-183. ISSN 0009-062X. [abstrakt]

Baumgartner, F. ; Orosová, O. ; Výrost, J. Sociální inteligence, sociální kompetence. In Sociální psychologie. Praha : Grada Publishing, 2008. S. 199-215. ISBN 978-80-247-1428-8.

Baumgartner, F. Sociální poznávání. In Sociální psychologie. Praha : Grada Publishing, 2008. S. 181-198. ISBN 978-80-247-1428-8.

Baumgartner, F. ; Ištvániková, L. K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie. Človek a spoločnosť, 2008, Roč. 11, č. 1, s. 28-33. ISSN 1335-3608.

Molčanová, Z. ; Baumgartner, F. Emočná inteligencia – teória, metodológia, možnosti výskumu. In Ruisel, I. (ed.). Myslenie – osobnosť – múdrosť. Bratislava : Slovak Academic Press, 2008. S. 163-188. ISBN 978-80-8891-0251-1.

Molčanová, Z. ; Baumgartner, F. ; Kaňuková, A. Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti. Sociálne a politické analýzy (http://sapa.fvs.upjs.sk/), 2007, Roč. 1, č. 2, s. 63-76. ISSN 1337-5555.