Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › solcova

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

iva.jpgPsychologický ústav, Akademie věd ČR
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel.: +420 221 403 901

E-mail: solcova@praha.psu.cas.cz

 

Vzdělání a praxe

Do roku 1985 pracovala jako klinická psycholožka, od roku 1985 působí jako výzkumná / vědecká pracovnice - nejprve ve Fyziologickém ústavu, posléze v Psychologickém ústavu Akademie věd. Orientovala se na problematiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti vůči stresu a na psychologii zdraví, zejména s ohledem na salutoprotektivní rysy osobnosti. Publikovala jako autorka či spoluautorka přes 250 prací, z toho přes 80 v časopisech s impaktovým faktorem a recenzovaných časopisech a 30 kapitol v monografiích.

Vědecká ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2004 za nejlepší práci na téma "Psychické reakce na stres" v kategorii věda a výzkum.

Řešené projekty

Řešitelka výzkumných projektů:

 1. Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR; 2011-2013)
 2. Pojetí psychické odolnosti – srovnávací studie (GA AV; 2007-9)
 3. Sociální opora jako významný protektivní faktor (GA AV ČR; 1999-2003)
 4. Stres u žen (GA ČR; 1995-7)
 5. Hardiness (GA ČR; 1993-5)
 6. Vliv pohybové aktivity na odolnost člověka (GA MŠMT ČR; 1992-93)
 7. Psychologie katastrof (Federální výbor pro životní prostředí; 1992)

Spoluřešitelka výzkumných projektů:

 1. Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění - rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence(GA ČR;2006-8)
 2. Psychosociální nerovnosti ve zdraví (GA ČR; 2003-5)
 3. Tackling inequalities in health (Evropská komise, Health and Consumer Protection Directorate General; 1999-2002)
 4. Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity mezi mládeží a možnosti její redukce (GA ČR; 1995-6)
 5. Alexithymie (GA AVČR, 1991-3)

Spoluřešitelka a národní koordinátorka za obor psychologie: 

 1. Psychologické dopady ekonomické recese (mezinárodní výzkum koordinovaný E. Greenglassovou z University of York, Toronto; 2010-2011)
 2. Osobní pohoda vysokoškoláků - mezinárodní výzkum koordinovaný C. Chengovou z University of Hong-Kong; 2006-2007)
 3. Sociální axiomy - mezinárodní výzkum koordinovaný M.H. Bondem z University of Hong-Kong; 1999-2000)
 4. EKOPSI-95 - Simulace 90 dnů trvajícího kosmického letu (Institut mediko-biologičeskich problem; 1995-6)
 5. HUBES-94 - HUman BEhaviour in Space simulation studies (Evropská kosmická agentura; 1994-5)
 6. Prevence selhání řídících letového provozu (Meziresortní komise pro řízení letového provozu; 1994-5)

Odborné společnosti, státní komise ad.

2011 – 2017: European Health Psychology Society – členka
2009 – 2016: International Association of Applied Psychology – členka
1998 – 2002: International Academy of Astronautics – volená členka - korespondentka
2003 – dosud: International Academy of Astronautics – volená řádná členka
2011 – členka nominační komise pro volby International Astronautic Academy
2002 – 2005: Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury České republiky - členka
2002 – 2005: Podoborová komise pro psychologii a pedagogiku – předsedkyně
2003 – 2007: Akademický sněm AV ČR - členka
2006 – 2007 Vědecký výbor 10. evropského psychologického kongresu kongresu EFPA - členka
2007 – 2017: Rada Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., předsedkyně
2010 – dosud: Oborová rada Obecné psychologie FF UK
2015 – dosud: Oborová rada Sociální a spirituální determinanty zdraví CMTF UP

Redakční rady

1997 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Československá psychologie
2011 – dosud: vedoucí redaktorka časopisu Československá psychologie
2003 – 2004: pověřena vedením redakce Československé psychologie
2000 – 2018: členka redakční rady časopisu Adiktologie

Přehled publikací viz zde.