Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › solcova

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

iva.jpgPsychologický ústav, Akademie věd ČR
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel.: +420 221 403 901

E-mail: solcova@praha.psu.cas.cz

 

Vzdělání a praxe

Do roku 1985 pracovala jako klinická psycholožka, od roku 1985 působí jako výzkumná / vědecká pracovnice - nejprve ve Fyziologickém ústavu, posléze v Psychologickém ústavu Akademie věd. Orientovala se na problematiku psychofyziologie individuálních rozdílů ve vztahu k odolnosti vůči stresu a na psychologii zdraví, zejména s ohledem na salutoprotektivní rysy osobnosti. Publikovala jako autorka či spoluautorka přes 250 prací, z toho přes 80 v časopisech s impaktovým faktorem a recenzovaných časopisech a 30 kapitol v monografiích.

Vědecká ocenění

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka za rok 2004 za nejlepší práci na téma "Psychické reakce na stres" v kategorii věda a výzkum.

Řešené projekty

Řešitelka výzkumných projektů:

 1. Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR; 2011-2013)
 2. Pojetí psychické odolnosti – srovnávací studie (GA AV; 2007-9)
 3. Sociální opora jako významný protektivní faktor (GA AV ČR; 1999-2003)
 4. Stres u žen (GA ČR; 1995-7)
 5. Hardiness (GA ČR; 1993-5)
 6. Vliv pohybové aktivity na odolnost člověka (GA MŠMT ČR; 1992-93)
 7. Psychologie katastrof (Federální výbor pro životní prostředí; 1992)

Spoluřešitelka výzkumných projektů:

 1. Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění - rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence(GA ČR;2006-8)
 2. Psychosociální nerovnosti ve zdraví (GA ČR; 2003-5)
 3. Tackling inequalities in health (Evropská komise, Health and Consumer Protection Directorate General; 1999-2002)
 4. Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity mezi mládeží a možnosti její redukce (GA ČR; 1995-6)
 5. Alexithymie (GA AVČR, 1991-3)

Spoluřešitelka a národní koordinátorka za obor psychologie: 

 1. Psychologické dopady ekonomické recese (mezinárodní výzkum koordinovaný E. Greenglassovou z University of York, Toronto; 2010-2011)
 2. Osobní pohoda vysokoškoláků - mezinárodní výzkum koordinovaný C. Chengovou z University of Hong-Kong; 2006-2007)
 3. Sociální axiomy - mezinárodní výzkum koordinovaný M.H. Bondem z University of Hong-Kong; 1999-2000)
 4. EKOPSI-95 - Simulace 90 dnů trvajícího kosmického letu (Institut mediko-biologičeskich problem; 1995-6)
 5. HUBES-94 - HUman BEhaviour in Space simulation studies (Evropská kosmická agentura; 1994-5)
 6. Prevence selhání řídících letového provozu (Meziresortní komise pro řízení letového provozu; 1994-5)

Odborné společnosti, státní komise ad.

2011 – 2017: European Health Psychology Society – členka
2009 – 2016: International Association of Applied Psychology – členka
1998 – 2002: International Academy of Astronautics – volená členka - korespondentka
2003 – dosud: International Academy of Astronautics – volená řádná členka
2011 – členka nominační komise pro volby International Astronautic Academy
2002 – 2005: Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury České republiky - členka
2002 – 2005: Podoborová komise pro psychologii a pedagogiku – předsedkyně
2003 – 2007: Akademický sněm AV ČR - členka
2006 – 2007 Vědecký výbor 10. evropského psychologického kongresu kongresu EFPA - členka
2007 – 2017: Rada Psychologického ústavu AV ČR, v.v.i., předsedkyně
2010 – dosud: Oborová rada Obecné psychologie FF UK
2015 – dosud: Oborová rada Sociální a spirituální determinanty zdraví CMTF UP

Redakční rady

1997 – 2011: výkonná redaktorka časopisu Československá psychologie
2011 – dosud: vedoucí redaktorka časopisu Československá psychologie
2003 – 2004: pověřena vedením redakce Československé psychologie
2000 – 2018: členka redakční rady časopisu Adiktologie

Přehled publikací viz zde.