Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › zabrodska

Kateřina Zábrodská, Ph.D.

photo_zabrodska.jpgPsychologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Hybernská 8
Praha 1, 110 00
Tel.: (+420) 221 403 909(+420) 221 403 909  
E-mail: zabrodska@psu.cas.cz
http://cas.academia.edu/KaterinaZabrodska
cz.linkedin.com/pub/katerina-zabrodska/a/b97/89a

 
SOUČASNÉ ODBORNÉ ZÁJMY

 •     Mobbing a šikana na pracovišti
 •     Kvalita pracovního života, well-being na pracovišti
 •     Pracovní podmínky ve vysokém školství
 •     Interpretativní a diskurzivní psychologie
 •     Mezikulturní výzkum
 •     Kvalitativní a smíšený výzkumný design

 VZDĚLÁNÍ

 •     2005 – 2009   Doktorské studium (Sociální psychologie), FSS MU v Brně
 •     1999 – 2005   Magisterské studium (Psychologie), FF MU v Brně
   
  AKADEMICKÁ KVALIFIKACE
 •     2009   Ph.D. v oboru Sociální psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
 •     2005   Mgr. v oboru Klinická psychologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

  PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ

 •     2009 –  dosud  Vědecká pracovnice, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha (2013 - mateřská dovolená)
 •     2009 –  2012  Vědecká manažerka, Projekt OPVK: „Rozvoj odborného vzdělávání v kvalitativních a kvantitativních metodách výzkumu na FSS MU“, FSS MU v Brně
 •     2009    Odborná asistentka, Katedra sociologie, FF ZČU v Plzni
 •     2009    Výzkumná pracovnice, Výzkumný ústav preventivní a sociální pediatrie, LF MU, Brno,
 •     2007 – 2008  Hostující vědecká pracovnice, University of Western Sydney, Sydney, Austrálie
 •     2006 – 2007  Hostující vědecká pracovnice, The Danish University of Education, Kodaň, Dánsko
 •     2006 – 2012  Lektorka, Katedra genderových studií, FHS UK, Praha
 •     2006 – 2012  Lektorka, Katedra psychologie, FSS MU, Brno

PROJEKTY PODPOŘENÉ GRANTOVÝMI AGENTURAMI

 •     2014 – 2016   Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (řešitelka), Grantová agentura ČR (GA14-02098S)
 •     2010 – 2012   Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: kvalitativní metodologie jako výzkumný a intervenční nástroj (řešitelka), Grantová agentura ČR (GAČR P407/10/P146)
 •     2009 – 2011   Transformace genderové kultury v Československu 1948-1989 (členka týmu), Grantová agentura Akademie věd ČR (GA403/09/1502)

OCENĚNÍ VĚDECKOU KOMUNITOU

 •     2014    Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé pracovníky, Akademie věd ČR
 •     2010    Cena rektora za vynikající dizertační práci, Masarykova univerzita
 •     2009    Postgraduální stipendium, Filozofická fakulta ZČU
 •     2008    Cena na podporu internacionalizace doktorských studujících, FSS MU
 •     2007 – 2008   Cena rektora na podporu vynikajících dizertačních prací, FSS MU 

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A STIPENDIA

 •     2014   Fulbright-Masarykovo stipendium, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.
 •     2011   Kolektivní biografie – výzkumný workshop, Sydney, Austrálie. Ve spolupráci s prof. Bronwyn Davies.
 •     2010   EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds, Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko. Supervize: Dr. Agnes Andenæs.
 •     2007 – 2008  Endeavour Europe Award 2007, University of Western Sydney, Sydney. Supervize: prof. Bronwyn Davies
 •     2006 – 2007   Danish Governmental Award, The Danish University of Education, Kodaň, Dánsko. Supervize: prof. Dorte Marie Söndergaard.
 •     2003  SOCRATES/ERASMUS, Department of Psychology, Århus University, Århus, Dánsko

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 •     Kvalitativní výzkum v praxi, FHS UK (PS 2012)  
 •     Analýza dat – kvalitativní výzkum, FSS MU (PS 2012)  
 •     Psychologické teorie, FSS MU (PS 2010, PS 2011, PS 2012)  
 •     Kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu, FSS MU (JS 2010, JS 2011)  
 •     Metody feministické diskurzivní analýzy, FHS UK (PS 2006, PS 2007, PS 2010)  
 •     Genderové teorie – seminář, FF ZČU (PS 2009)  
 •     Kvalitativní výzkumné projekty, FF ZČU (PS 2009)  
 •     Subjektivita a diskurzivní analýza, FSS MU (JS 2006, JS 2007, JS 2009)

PUBLIKACE

Monografie

 • Zábrodská, K. (2009). Variace na gender. Poststrukturalismus, diskurzivní analýza a genderová  identita. Praha: Academia.  
 • Davies, B. & Gannon, S. (Eds.), with Ellwood, C., Camden-Pratt, C., Zábrodská, K., & Bansel, P. (2009). Pedagogical Encounters. New York: Peter Lang.
Kapitoly v monografiích
 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016, v tisku). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.
 • Zabrodska, K. & Kveton, P. (2015). The Czech Republic: Workplace abuse in a post-transitional country. In: M. Omari & M. Paul (Eds.), Workplace Abuse, Incivility and Bullying: Methodological and Cultural Perspectives. London: Routledge (pp. 124-142). 
 • Zabrodska, K. (2014). Between femininity and feminism: Negotiating the identity of a ‘Czech socialist woman’ in women’s accounts of state socialism. In H. Havelkova, & L. Oates-Indruchova (Eds.), The politics of gender culture under state socialism: An expropriated voice. London: Routledge.
 • Zábrodská, K., & Petrjánošová, M. (2013). Metody diskurzivní analýzy. In I. Čermák, T. Řiháček, &  R. Hytych (Eds.), Čtyři přístupy ke kvalitativní analýze. Brno: Masarykova Univerzita.
 • Zábrodská, K. (2010). Trojí smrt v "Psychóze ve 4.48" In: I. Čermák, M. Miovský & V. Chrz (Eds.). Umění ve vědě. Věda v umění. Praha: Grada (str. 272-291).
 • Zábrodská, K. (2008). Touha. Klíčový pojem poststrukturalistické teorie subjektivity? In: K. Novotný & M. Friedmanová (Eds.).Výzkumy subjektivity. Praha: Pavel Mervart (str. 287-304).
 • Zábrodská, K. (2007). Arguing for motherhood: The role of desire in the re-production of gender subjectivity. In: K. Kolářová & V. Sokolová (Eds.). Gender & Generations. Interdisciplinary Perspectives & Intersections. Prague: Litteraria Pragensia (str. 189-211). 
Články v impaktovaných a recenzovaných časopisech 

Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016, přijato). Keeping marketization at bay: The quality of academic worklife in Czech universities. Czech Sociological Review, 3.

Zabrodska, K., Ellwood, C., Zaeemdar, S., & Mudrak, J. (2016). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. Culture and Organization, 22, 136-157.

Machovcová, K., & Zábrodská, K. (2016). Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální výzkumné problémy. Československá psychologie, 60, 137-152.  

Mudrak, J., & Zabrodska, K. (2015). Childhood giftedness, adolescent agency: A systemic multiple-case study. Gifted Child Quarterly, 59 (1), 55-70.  

Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014). Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144. 

Vitková, M., & Zábrodská, K. (2014). Coping a rezistencia voči mobbingu v kontexte paradigmatického prístupu. Československá psychologie, 58, 254-269.
Janošová, P., Kollerová, L., & Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(5), 368-377.
Zabrodska, K., & Kveton, P. (2013). Prevalence and forms of workplace bullying among university employees. Employee Responsibilities and Rights Journal, 25 (2), 89-108.
Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2013). Lidský potenciál jako psychologický konstrukt. Československá psychologie, 57, 201-217.
Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Šikana na pracovišti v prostředí českých univerzit: výskyt, formy a organizační souvislosti. Sociologický časopis, 48, 641-668. http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/156-sociologicky-casopis-4-2012/3182
Zabrodska, K., Linnell, S., Laws, C. & Davies, B. (2011). Bullying as intra-active process in neoliberal universities. Qualitative Inquiry, 17 (8), 709-719.
(přeloženo do češtiny: Zábrodská, K., Linnell, S., B., Laws, C., & Davies, B. (2011). Šikana jako intra-aktivní proces na neoliberálních univerzitách. Biograf, 56, 33-55.)
Zábrodská, K. (2011). Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu. Československá psychologie, 55, 333-345.
Zabrodska, K., & Ellwood, C. (2011). Subjectivity as a play of territorialization: Exploring affective attachments to place through collective biography. Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, 21, 180-191.
Zábrodská, K. (2010). Diskurzivní analýza v soudobé sociální psychologii: teorie, koncepty a aplikace. Československá psychologie, 54, 249-262.
Mudrák, J., & Zábrodská, K. (2007). Die Fähigkeiten aus der Sicht des Einzelnen und der Gruppe: verschiedene Ergebnisse zu demselben Thema. Paidagogos, 3.
Zábrodská, K., & Blatný, M. (2005). Rodová přesvědčení a rodové aspekty sebepojetí u adolescentních dívek a chlapcù. Psychológia a patopsychológia dietata, 1, 30-42.

Editované monografie 

Zábrodská, K. & Čermák, I. (2010) (Eds.). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX.: Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR. 

Popularizace a zvané přednášky pro odbornou veřejnost 

Kusák, M., & Zábrodská, K. “Jak přežít šikanu v práci”. Psychologie Dnes, roč. 19, č. 10 (2013), str. 41-44.
Zábrodská, K.: „Psychologické souvislosti šikany na pracovišti“. Rozhovor pro Český rozhlas – Vltava, http://www.rozhlas.cz/mozaika/portal/ (vysíláno 28. a 29. 9. 2012).
Zábrodská, K.: „Kolektivní biografie aneb překračování hranic mezi vědou a praxí". Narativ, Brno (květen, 2012)
Zábrodská, K.: „Aktuální stav obtěžování v zaměstnání  – mobbing, bossing". Ministerstvo obrany ČR, Praha (prosinec, 2011)
Zábrodská, K.: „Psychický teror a násilí na pracovišti: jak se projevují a jak se jim můžeme
bránit?" Českomoravská psychologická společnost, Praha (prosinec, 2011)
Zábrodská, K.: „Mezi ženskostí a feminismem: vyjednávání identity ‘české socialistické ženy‘ v biografických rozhovorech. Sociolingvistická skupina, FF UK, Praha (listopad, 2010; březen, 2011).
Zábrodská, K.: „Identita: Mezi násilím a etikou odpovědnosti” Centrum teoretických studií UK, Praha (únor, 2009). 

Překlady 

Zábrodská, K., Linnell, S., B., Laws, C., & Davies, B. (2011). Šikana jako intra-aktivní proces na neoliberálních univerzitách. Biograf, 56, 33-55. (přeloženo s Kateřinou Varhaník Wildovou)
Davies, B. (2008). Jak znovu-promyslet "chování" v pojmech umísťování a etiky odpovědnosti. Biograf, 47, 3-17. 

Komentáře a recenze 

Zábrodská, K. (2012). Nové spojenectví genderu a psychologie? Gender, rovné příležitosti, výzkum, 13, 85-86
Zábrodská, K. (2011). Smysl a relevance článku jsou spoluutvářeny kontextem jeho publikování: Některé problémy překladu. Biograf, 56, 71-76. 

Vybraná konferenční vystoupení 

Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaemdaar, S., & Mudrák, J. (2014). Workplace bullying as sensemaking: An analysis of target and actor perspectives on initial hostile interactions. The 9th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 17.-20.6.2014, Milan, Italy
Zábrodská, K., & Machovcová, K. (2012). Working under a dream boss? An intersectional analysis of the gendered nature of workplace bullying. GWO 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27.-29.6., 2012. Keele University, Staffordshire, UK.
Zábrodská, K. (2012). Forms of resistance to workplace bullying. The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 12.-15.6., 2012. University of Copenhagen, Denmark.
Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Workplace bullying in higher education: Findings from the Czech Republic. The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, 12.-15.6., 2012. University of Copenhagen, Denmark.
Zábrodská, K., & Květon, P. (2012). Výskyt a formy mobbingu v českém pracovním prostředí. Konference Psychologie práce a organizace v ČR, 20.- 21.9.2012. Praha: VŠE.
Zábrodská, K. (2012). Šikana a zneužívání moci na pracovišti optikou kolektivní biografie. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku XI., 23.-24.1. 2012, Bratislava, Slovensko.
Zábrodská, K. (2011). Změny pracovní dráhy v důsledku mobbingu: příběhy z vědy i odjinud. Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy, 20.-21.10. 2011, Praha.
Zábrodská, K. & Kveton, P. (2011). Workplace bullying in academe: Findings from universities in the Czech Republic. The 12th European Congress of Psychology, 4.-8.6. 2011, Istanbul, Turkey.
Zábrodská, K. (2011). On thin ice: Academic mobbing and strategies of resistance. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
Zábrodská, K., Ellwood, C., Zaeemdaar, S. & Mudrak, J. (2011). Beyond the interview: Exploring  different perspectives and methodologies in workplace bullying research. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
Davies, B., Zábrodská, K., Linnell, S., & Laws, C. (2011). Bullying as intra-active process in neoliberal universities. The Seventh International Congress of Qualitative Inquiry, 17.-21.5. 2011, University of Illinois, Urbana-Champaign, IL, USA.
Zábrodská, K. (2010). Agency and resistance to change in Czech popular discourse: Examples from research on gender identity and gender-related bullying. The Psychology of Women Section Annual Conference 2010, British Psychological Society, Windsor, UK.
Zábrodská, K. (2010). Diskurzy, pozice, ideologie: utváření  genderových identit v rozhovoru. Kvalitativní výzkum a metody ve vědách o člověku IX., FSS MU, Brno.
Ellwood, C., & Zábrodská, K. (2009). Desires for the other place. The Fifth Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, USA.
Snopek, M. & Zábrodská, K. (2009). Gender aspects of body image and body esteem in Czech adolescents. Sociální procesy a osobnost, Třešť.
Zábrodská, K. (2009). Captives of gender determinism? Poststructural discourse analysis as an analytical and transformative practice. The Feminist Research Methods Conference, Stockholm University, Sweden.