Aktuality

24.2.2020

Týden mozku 2020

22. ročník festivalu proběhne od 16. do 22. března 2020. S přednáškami vystoupí přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd (viz odkaz).

2.1.2020

Zajímavým teoretickým příspěvkem v novém čísle Československé psychologie

je studie věnovaná metaforizaci coby reautorizaci (negativní) zkušenosti. Přehledová studie je věnována religiozitě a spiritualitě ve stáří. Informativní studie v rubrice Z klinické praxe se zaměřuje na význam znalosti zvláštností pacienta. Diskuse v reakci na článek K. Hnilici uveřejněný v č. 5 je věnována politické korektnosti.

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

Více aktualit

Ukončené projekty

Projekty ukončené v letech:

1996 - 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

  

Název projektu

Řešitel
za PSÚ

Doba řešení

GA17-20856S
Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry, RIV
Jiří Mudrák 2017-2019
GA17-14387S
Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny, RIV
Martina Hřebíčková 2017-2019
GA17-02634S
Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup,
RIV
Iva Poláčková Šolcová 2017-2019
7AMB17AT034
Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků?, RIV
Lenka Kollerová 2017-2018
GA16-17529S
Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci,
RIV
Ivo Cermák 2016-2018
GA16-15123S
Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí,
RIV
Filip Smolík 2016-2018
GA16-07983S
Vizuální pamět na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek,
RIV
Jiří Lukavský 2016-2018
LG15038 INGO II MŠMT
Podpora účasti psychologů České republiky v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie, RIV
Marek Blatný 2016-2017
GA15-22474S
Prediktory generativity ve střední dospělosti: longitudinální studie
, RIV
Marek Blatný 2015-2017
GA15-16738S
Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí
, RIV
Kristína Czekóová 2015-2017
GA15-11062S
Psychosociální analýza nedemokratického charakteru v postkomunistické společnosti: Empirické hodnocení negativní pasivity a tzv. "blbé nálady"
, RIV
Martina Klicperová 2015-2017
GA15-03875S
Psychologické aspekty hraní počítačových her: třígenerační studie
, RIV
Petr Květon 2015-2017
GA15-00682S
Obrana obětí šikany: Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů
, RIV
Lenka Kollerová 2015-2017
GA14-02098S
Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství, RIV
Kateřina Zábrodská 2014-2016
GP14-02889P
Rozdíly v emoční habituaci u mužů a u žen, RIV
Iva Poláčková Šolcová 2014-2016
GA13-25656S
Determinanty vztahů mezi skupinami: integrovaný model meziskupinových postojů, kontaktu, osobnostních a sociálních faktorů, RIV
Sylvie Graf 2/2013-12/2016
BLSY
Brno Longitudinal Study of Youth
Marek Blatný 10/2014-7/2016
LG13051 INGO II MŠMT
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech
mezinárodních společností oboru psychologie, RIV
Marek Blatný 3/2013-12/2015
GA13-23940S
Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu:
vzájemný vztah a strukturní determinanty, RIV
Jiří Lukavský 2/2013-12/2015
GA13-26779S
Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli, RIV
Filip Smolík 2/2013-12/2015
GA13-28709S
Prostorové vnímání fotografických scén, RIV
Michal Šimeček 2/2013-12/2015
GAP407/12/0706
Psychologické aspekty reintegrace a resocializace pachatelů do společnosti, RIV
Veronika Polišenská 2012-2015
GAP407/11/2421
Kvalita života po léčbě nádorového onemocnění v dětském věku:
longitudinální studie, RIV
Marek Blatný 2011-2015
GAP407/12/2432
Komplexita jako výraz psychického života jedince, RIV
Tomáš Urbánek  2012-2014
GAP407/12/2528
Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným
po dlouhodobé senzorické deprivaci, RIV
Radovan Šikl  2012-2014
GAP407/12/2325
Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany, RIV
Pavlína Janošová  2012-2014
GAP407/10/2410
Longitudinální výzkum optimálního vývoje: potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka, RIV
Marek Blatný  2010-2014
GA13-36836S
Rysy osobnosti jako mediátory účinnosti kognitivního tréninku, RIV
Tomáš Urbánek  2013-2014
M300251271
Faktory ovlivňující vztahy mezi skupinami: integrovaný model
meziskupinových postojů, kontaktu, osobnosti a jazyka
Sylvie Graf  2012-2013
GAP407/11/2397
Klasické a počítačem podporované metody v testování
prostorové představivosti, RIV
Dalibor Vobořil  2011-2013
GAP407/11/2226
Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu, RIV
Iva Šolcová  2011-2013
GAP407/11/2130
Rozličné verze kognitivní tréninkové metody N-back: srovnání efektivity ve zvyšování skoórů fluidní inteligence, RIV
Tomáš Urbánek  2011-2012
GAP407/10/2394
Meziskupinové postoje a meziskupinový kontakt
v pěti středoevropských zemích, RIV
Martina Hřebíčková  2010-2012
GAP407/10/2047
Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled,
aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem, RIV
Filip Smolík  2010-2012
GPP407/10/P607
Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů
u zdravých dospělých,
RIV
Jiří Lukavský  2010-2012
GPP407/10/P610
Raná komunikace: Fyziologické koreláty sdílení emocí
s ostatními během prvního roku života,
RIV
Gabriela Marková  2010-2012
GPP407/10/P146
Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: Možnosti kvalitativní
metodologie jako výzkumného a intervenčního nástroje,
RIV
Kateřina Zábrodská  2010-2012
GPP407/10/P566
Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých
experimentálních situacích, RIV
Michal Šimeček  2010-2012
GA406/09/1255
Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců
onkologicky nemocných dětí,
RIV
Marek Blatný  2009-2012 
GA406/09/2003
Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci, RIV
Radovan Šikl   2009-2012
GA406/09/2089
Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem:
kvantitativní a kvalitativní přístupy,
RIV
Tomáš Urbánek  2009-2011
IAA701840901
Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu, RIV
Vladimír Chrz  2009-2011
GA406/09/2096
Emoční inteligence a její role v copingu,
RIV 
František  Baumgartner  2009-2011
GP406/09/P284
Problematika polytomních IRT modelů v oblasti psychologie osobnosti
a jejich implementace do software CATO,
RIV
Martin Jelínek  2009-2011
GP406/09/P604
Psychologická diagnostika z pohledu teorie osobních konstruktů, RIV
Miroslav Filip  2009-2011
GA406/07/1384
Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup, RIV
Marek Blatný  2007-2010
IAA700250801
Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole, RIV
Pavlína Janošová  2008-2010