Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

 

Název projektu

Řešitel za PsÚ

 Doba řešení

KJB700250801
Zpracovávání větné shody a pádových tvarů u dětí, RIV
Filip Smolík 2008-2009
GA402/07/1486
Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást
řízení kvality v organizacích veřejného sektoru, RIV
Tomáš Urbánek 2007-2009
IAA700250701
Pojetí psychické odolnosti - srovnávací studie, RIV
Iva Šolcová 2007-2009
IAA700250702
Psychologická charakteristika nastupující dospělosti,
RIV
Marek Blatný 2007-2009
GA406/07/0261
Zkušenost pachatelů trestných činů a její vliv na chování a prevenci, RIV
Veronika Polišenská 2007-2009
GA406/07/1561
Posuzování národních stereotypů v kontextu pětifaktorového modelu, RIV
Martina Hřebíčková 2007-2009
GA406/07/1676
Vybrané aspekty vztahu reálného a vnímaného prostoru,
RIV
Radovan Šikl 2007-2009
IAA7025403
Paradigma zdraví a kvality života: aspekt metodologický,
osobnostní a ontogenetický,
RIV
Oliva Řehulková 2007-2008
GA406/06/0747
Syndrom vyhoření a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění (KVO)
- rozšíření možností diagnostiky, intervence a prevence,
RIV
Iva Šolcová 2006-2008
GA406/06/1408
Integrování životní zkušenosti v dospělosti: emoční dispozice,
osobní historie a životní perspektivy,
RIV
Marek Blatný 2006-2008
GA406/06/1577
Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj,
RIV
Tomáš Urbánek 2006-2008

GA406/05/0915
Školní podvýkonnost v kontextu depresivní symptomatiky
u dětí ve věku 9-11 let,
RIV

Lenka Fráňová 2005-2007
GA406/06/1772
Asociační experiment - fyziologické koreláty a měření významů,
RIV
Jiří Lukavský 2006-2007
GP406/05/P211
Experimentální přístrojové metody v psychologii - pohled do historie,
RIV
Dalibor Vobořil 2005-2007
GP406/06/P396
Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT
v oblasti psychologické diagnostiky,
RIV
Petr Květon 2006-2007

IAA7025303
Demokratický étos: Sociálně psychologická analýz
a mezikulturní empirické sondy,
RIV

Martina Klicperová 2003-2007

GA406/05/0940
Hodnotově-mravní orientace českých adolescentů
- kognitivní a prožitkové aspekty,
RIV

Pavel Říčan 2005-2006
GP406/04/P250
Vývoj a ověření metodiky evaluace komunitního typu
primárně-preventivního programu užívání návykových látek,
RIV
Michal Miovský 2004-2006

IAA700250502
Autoregulace intersexuální a izosexuální agrese v adolescenci
jako funkce interiorizace hodnot: Postmoderní podoba problému,
RIV

Pavel Říčan 2005-2006
IAA7025401
Myšlení nahlas jako metoda výzkumu myšlení,
RIV
Daniel Heller 2004-2006
IAA7025402
Životní příběh a umělecké dílo,
RIV
Ivo Čermák 2004-2006
GP406/03/D224
Vnímání prostoru v menších vzdálenostech,
RIV
Radovan Šikl 2003-2005
ICE700250507
Demokratická kultura v Čechách: Občanská kultura a demokratický éthos
ze srovnávacího pohledu,
RIV
Martina Klicperová 2005
GA406/03/1168
Psychosociální nerovnosti ve zdraví,
RIV
Iva Šolcová 2003-2005
IAA7025301
Lidský vztah jako religiosum: Psychologická perspektiva,
RIV
Pavel Říčan 2003-2004
IAA8025004
Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti:
navázání na longitudiální výzkum dětí,
RIV
Marek Blatný 2000-2004
IBS7025354
Rizikové faktory školního, sociálního a zdravotního vývoje mládeže,
RIV
Marek Blatný 2003-2004
GA406/02/1040
Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže:
osobnost, hodnoty a společenské perspektivy,
RIV
Marek Blatný 2002-2004

GA406/02/1449
Vliv psychosociálních faktorů a settingu na aktuální a dlouhodobý efekt
užívání kanabis z hlediska psychiatrických, psychologických a sociálních rizik,
RIV

Ivo Čermák 2002-2004
KSK9058117
Současná česká společnost a otázky evropské integrace,
RIV
Ivo Čermák 2001-2004

GA406/01/0394
Elektrodermální aktivita během asociačního experimentu:
rozšíření diagnostické metody,
RIV

Iva Šolcová 2001-2003
GP406/01/P007
Diagnostické možnosti psychosémantických metod,
RIV
Tomáš Urbánek 2001-2003
IAA7025102
Narativní konstrukce identity,
RIV
Vladimír Chrz 2001-2003
IAA8025902
Sociální opora jako významný protektivní faktor,
RIV
Iva Šolcová 1999-2003
IAB7025103
Metody měření hodnotových orientací,
RIV
Petr Brichcín 2001-2003
IAB7025104
Dokumentace a analýza osvojování češtiny,
RIV
Filip Smolík 2001-2003

GA406/00/0587
Demokratické občanství: Psychologické dimenze a kros-kulturální srovnání,
RIV

Martina Klicperová 2000-2002
GA406/01/1507
Shody a rozdíly v sebeposuzování a posuzování druhými lidmi,
RIV
Martina Hřebíčková 2001-2002

IAB7025101
Využití fuzzy modelování v psychologické diagnostice podporované počítačem,
RIV

Petr Šlechta 2001-2002
GA406/99/1052
Psychometrická ekvivalence počítačové a klasické formy
administrace psychodiagnostických metod,
RIV
Helena Klimusová 1999-2001
IAA8025702
Neuroticismus a úzkost ve vztahu ke způsobu vyrovnávání se
s životními obtížemi a ke zdravému způsobu chování u adolescentů,
RIV
Oliva Řehulková 1997-2001
GA406/00/0505
Image firmy jako obraz ve vědomí jednotlivce,
RIV
Tomáš Urbánek 2000-2001
GA406/00/0846
Vnímání struktury pohybujících se objektů,
RIV
Radovan Šikl 2000-2001

GA406/98/0755
Osobnost a sebepojetí jako determinanty sebehodnocení
a životní spokojenosti,
RIV

Marek Blatný 1998-2000
GA406/98/1007
Osobnost hráče počítačových her v adolescenci,
RIV
Martin Vaculík 1998-2000

GA406/99/0484
Mentální model psychiky. (Charakteristika složek mentálního modelu psychiky u studentů psychologie),
RIV

Miluše Sedláková 1999-2000
GA406/99/1155
Agrese, identita, osobnost: výzkumné výsledky,
RIV
Ivo Čermák 1999-2000
IAE8025005
Aplikace typologie v psychologii: užití metod shlukové analýzy,
RIV
Marek Blatný 2000
IAA8025801
Metaforická konceptualizace politické problematiky,
RIV
Vladimír Chrz 1998-1999
GA406/97/0054
Osobnost a zdraví: Osobnostní vlivy působící proti účinkům stresu
a zátěže u učitelek základních škol,
RIV
Evžen Řehulka 1997-1999

GA406/96/1543
Vztah mezi obecnými a specifickými charakteristikami osobnosti:
Pětifaktorový model osobnosti, osobnostní přístup k agresi, styly identity,
RIV

Ivo Čermák 1996-1998
GA406/97/1251
Uspokojení z působení utrpení druhým : Jev a jeho kořeny
(Teoretická analýza),
RIV
Pavel Říčan 1997-1998

GA406/98/0966
Psychologické dimenze demokratičnosti: demokratické občanství v České republice,
RIV

Martina Klicperová 1998
IAA8025601
Mentální modely - příspěvek k analýze funkce mentálních modelů v poznávání světa a architektuře mysli,
RIV
Miluše Sedláková 1996-1998

IAA8025602
Kritické momenty v životě herců - sociálně a kulturně podmíněná konstrukce významu,
RIV

Ivo Čermák 1996-1998
IAE8025801
Vývoj syntaktických struktur volných slovních párových asociací
od pěti do devatenácti let,
RIV
Zdeněk Novák 1998

IAE8025802
Připraveni na demokracii? Občanská kultura a občanský étos v současné České republice,
RIV

Martina Klicperová 1997-1998
GA406/95/0736
Stres u žen,
RIV
Iva Šolcová 1995-1997
GA406/95/1578
Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti u temperamentových typů,
RIV
Marek Blatný 1995-1997
GA406/95/0768
Sociální a psychologické determinanty šíření násilí a agresivity
mezi mládeží a možnosti její redukce,
RIV
Iva Šolcová 1995-1996
GA406/94/1104
Motivační účinnost při neuropsychické zátěži u dospívající mládeže,
RIV
Oliva Řehulková 1994-1996

GA406/95/0737
Predikce rizikových faktorů u osob s dlouhodobou expozicí
psychosociálních stresů pomocí srdečních mikropotenciálů z jedné systoly,
RIV

Zdeněk Drška 1995-1996