Výběrová řízení

5. 5.2023

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU


 

Název veřejné zakázky:

Stěhování, odvoz nábytku a zařízení Hybernská

Forma veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky:

Služba

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo zadavatele:

Veveří 97, 602 00 Brno

Oprávněná osoba:

Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD., ředitel ústavu

IČ:

68081740

DIČ:

CZ68081740

Kontaktní osoba:

Ivona Kubíková

tel.: 606545714,  e-mail: ivona@psu.cas.cz

Veřejná zakázka je zadávána elektronicky na webových stránkách zadavatele: http://www.psu.cas.cz/cs/dalsi-informace/vyberova-rizeni/.

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Při zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na uvedený zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

Zadavatel na výše uvedené adrese uveřejňuje i případné:

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám,

- úpravu zadávacích podmínek

- oznámení o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,

- zrušení zadávacího řízení,

- a dále ostatní informativní dokumenty nebo dokumenty požadované zadavatelem.

1.    Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky bude stěhování kancelářského vybavení a nábytku (dále jen „věci"), a to ze sídla zadavatele na adrese Hybernská 8, 110 00 Praha 1 do objektu a v termínech specifikovaných níže včetně níže uvedených služeb souvisejících s tímto stěhováním a transportem věcí, včetně zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození.

Nabídková cena bude zahrnovat:

 • manipulační a stěhovací práce
 • dodání obalového materiálu a přepravek včetně jejich dovozu na místo určení v množství a termínech dle požadavků objednatele,
 • zabalení stěhovaných věcí (zabránění jejich poškození)
 • označování stěhovaných věcí štítky pro určení lokace stěhovaného předmětu v místě vykládky
 • montáž a demontáž nábytku
 • snesení a vynesení stěhovaných předmětů, nakládka stěhovaných věcí na vozidlo
 • transport na místo určení
 • vykládka, vybalení a rozmístění stěhovaných věcí v nových prostorách dle pokynů objednatele
 • vyhotovení seznamů stěhovaných věcí
 • kontrola a předání stěhovaných věcí podle vyhotoveného seznamu
 • odvoz a zajištění zpracování objednatelem označeného použitého obalového materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy o odpadech

2.    Prohlídka místa plnění a informace

Zadavatel uspořádá prohlídku místa plnění pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky.

Prohlídka místa plnění na adrese Hybernská 8, 110 00 Praha 1, proběhne dne 15. 5.2023 od 13,00 hod.

Zájem o účast na prohlídce dodavatel nahlásí zasláním e-mailu na adresu ivona@psu.cas.cz nebo telefonicky na číslo 606545714 nejpozději do14. 5.2023 do 10.00 hod.

Prohlídky se mohou z provozních důvodů zúčastnit nejvýše dvě osoby za každého dodavatele. Účast na prohlídce je na vlastní riziko účastníka prohlídky.

3.    Zahájení zadávacího řízení

Zadavatel zahajuje zadávací řízení uveřejněním výzvy k podání nabídky, včetně textové části zadávacích podmínek na svých webových stránkách: http://www.psu.cas.cz/cs/dalsi-informace/vyberova-rizeni/ a odesláním výzvy k podání nabídky vybraným dodavatelům.

4.    Doba plnění zakázky

Kompletní plnění zakázky bude po vzájemné domluvě do 30. 6.2023 s předpokládaným termínem stěhování v termínu 19. - 20. 6.2023.

5.    Místo plnění zakázky

Místem konečného plnění předmětu smlouvy jsou tyto níže uvedené lokality na adrese:

6.    Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v členění: cena celkem bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH.

Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena s DPH.

7.    Platební a obchodní podmínky

Zadavatel požaduje, pro účely zadávacího řízení, zpracování nabídkové ceny jako ceny celkové za realizaci předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky a nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude uvedena v nabídce účastníka, tj. v návrhu smlouvy a vedle smlouvy také v krycím listu veřejné zakázky.

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Fakturovaná částka je uhrazena dnem odepsání částky z účtu zadavatele.

Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitostí, zejména stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy, který bude bezvýhradně akceptovat tyto zadávací podmínky.

8.    Požadavky na prokázání kvalifikace uchazeče

Splnění kvalifikace je podmínkou pro zařazení nabídky do hodnocení. Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

 • základních a finančních kvalifikačních předpokladů
 • profesních kvalifikačních předpokladů.

Základní a finanční kvalifikační předpoklady uchazeč doloží:

 1. Předložením „Čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“ podepsané oprávněnou osobou – viz příloha.

Profesní kvalifikační předpoklady uchazeč doloží:

 1. Předložením výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 2. Předložením dokladu o oprávnění k podnikání, který odpovídá vymezenému předmětu zakázky.

Doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.

9.    Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude obsahovat:

 • řádně vyplněné a podepsané prohlášení o splnění základních předpokladů – vzor viz příloha;
 • doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
 • návrh smlouvy – návrh smlouvy musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky a předloženou nabídkou.
 • krycí list nabídky

Uchazeč je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši 2 miliony Kč. Kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v požadovaném rozsahu, předloží uchazeč nejpozději při podpisu smlouvy.

10. Lhůta, místo a forma pro podání nabídky

Účastník může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými účastníky nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje, ve lhůtě pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídky:

Do 22. 5.2023  do 15:00 hodin

Forma a místo:

Dodavatel zvolí jednu z možností:

1) Prostřednictvím datové schránky zadavatele:

Identifikátor datové schránky:
Jméno: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Typ schránky: právnická osoba
Identifikátor datové schránky: baint35

2) V listinné podobě na adresu:

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Veveří 967/97, 602 00 Brno (kontaktní adresa);

3) Osobně na podatelnu pražské pobočky ústavu na adrese:

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Hybernská 8, 110 00 Praha 1, a to po předchozí telefonické dohodě s Ivonou Kubíkovou, vedoucí THS, telefon: 606 545714, e-mail: ivona@psu.cas.cz.

Nabídky podané jinou formou nebudou do výběrového řízení zařazeny a budou vráceny zpět.

Nabídky, které nebyly zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě, nebo v rozporu se způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, zadavatel neotevírá, nepovažuje je za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (§ 28 odst. 2 zákona). Takovéto nabídky zadavatel vrací účastníkovi zadávacího řízení.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

V případě rozdílných údajů uvedených v nabídce a v návrhu smlouvy budou pro hodnocení nabídek posuzovány jako relevantní údaje uvedené v návrhu smlouvy.

11. Způsob hodnocení nabídek

Nejdříve budou posouzeny formální a věcné náležitosti nabídky – splnění kvalifikačních předpokladů dle bodu 8. a její úplnost dle bodu 9.

Samotné hodnocení bude provedeno podle nabídkové celkové ceny s DPH.

Vysvětlení k hodnocení nabídek:

 • hodnocena bude cena s DPH a jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou.

V případě rovnosti nabídkových cen se stane vítězným dodavatelem ten, kdo podal nabídku dříve.

V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo provést posouzení splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele (účastníka zadávacího řízení, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku).

12. Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky podle výsledku hodnocení nabídek. Toto rozhodnutí zadavatel písemně bez zbytečného odkladu oznámí všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku a kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni.

Zadavatel oznámí výběr dodavatele na svých webových stránkách: http://www.psu.cas.cz/cs/dalsi-informace/vyberova-rizeni/ a odesláním oznámení na kontaktní adresy zúčastněným.

Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na webových stránkách zadavatele.

Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zadavatel zveřejní v registru smluv text uzavřené smlouvy včetně příloh s vybraným dodavatelem a jejích případných změn a dodatků a zašle vítěznému uchazeči objednávku.

13. Další podmínky

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit v odůvodněných případech výběrové řízení a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů. Žádný z dodavatelů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

Uchazeči nevzniká žádné právo na úhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Jestliže podaná nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník, který ji předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být změněna nabídka či nabídková cena.

Uchazeč spolu s podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci zakázky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zveřejnění v Registru smluv).

14. Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost dodavatele musí být doručena zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu zadavatele uvedenou v bodě 10, nebo na e-mailovou adresu kontaktní osoby ivona@psu.cas.cz.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele.

Dodatečné informace, včetně přesného plnění žádosti, uveřejní zadavatel svých webových stránkách.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

15. Zpracovávání osobních údajů

Zadavatel upozorňuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou jsou jím zpracovávány některé osobní údaje z nabídek dodavatelů – např. kontaktní údaje osob, data narození aj.

Právním důvodem zpracování osobních údajů zadavatelem je potřeba výběru kvalifikovaného dodavatele v souladu s obecně platnými právními předpisy (např. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zadavatel zpracovává předmětné osobní údaje za účelem řádného výběru dodavatele za účelem kompletní realizace výběrového řízení shora uvedené veřejné zakázky dle této Výzvy.

16. Seznam zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje účastníkům následující zadávací dokumentaci v podrobnostech nezbytných pro účast účastníků v zadávacím řízení (odkazy se stáhnou kliknutím):

a) Text této výzvy 

b) Krycí list nabídky – formulář (vzor)

c) Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o splnění základní způsobilosti (vzor v příloze)

d) Přílohu číslo 1 výzvy – specifikace stěhovaných prostor

DODATEČNÉ INFORMACE – DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 1

12. 5.2023

Zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kde mění / doplňuje bod č. 5 Výzvy k podání nabídek:

 Doplnění zadávacích podmínek

 

OZNÁMENÍ O PŘIDĚLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

23. 5.2023

Zadavatel uveřejňuje v souladu s bodem 12 zadávací dokumentace výběr dodavatele:

 Oznámení o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu


Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. vyzývá vynikající a nadšené mladé vědecké pracovníky, držitele doktorského titulu, aby se přihlásili na postdoktorandskou pozici financovanou AV ČR  (Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ)


Program podpory postdoktorandů (PPLZ) je určen vysokoškolsky vzdělaným uchazečům, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. V případě dlouhodobého zahraničního studijního pobytu může být maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním žádosti až 4 roky).

Finanční podpora se poskytuje nejméně na rok, nejvýše však na dva roky, do výše úvazku až 1,0. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou. V případě péče o dítě mladší než 15 let je možná smlouva na částečný úvazek až do výše 0,5.

Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení PSÚ AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu.

Psychologický ústav je působištěm řady výzkumných skupin a vědců pokrývajících širokou škálu témat v psychologii a kognitivních vědách, například:

 • vizuální paměť a pozornost
 • psycholingvistika, osvojování jazyka a řeči
 • meziskupinové vztahy a stereotypy
 • celoživotní vývoj a stárnutí
 • sociální a emocionální vývoj v adolescenci
 • psychologie práce a organizace

V ústavu (pražská pobočka) je k dispozici eyetracker, EEG/ERP a fNIRS. Potenciální uchazeči by si měli prostudovat profily výzkumných pracovníků na webových stránkách, identifikovat své potenciální mentory a předem je oslovit s neformálními dotazy.
     Lidé - Psychologický ústav Akademie věd ČR (cas.cz)

 • Přihlášky do prvního kola výběrového řízení v rámci PSÚ se podávají dvakrát ročně:
 • Uzávěrka přihlášek 1. kolo: 15. dubna 2023
 • Uzávěrka přihlášek 2. kolo: 15. září 2023
 • Smlouva v trvání 12 – 24 měsíců
 • Jde o zaměstnání na dobu určitou na plný úvazek
 • Možná působiště: Praha, Brno
 • Měsíční hrubá mzda: 37 000.
 • Cestovní balíček na celou dobu trvání: až 20 000 Kč na konference a výzkumné pobyty.
 • Žádné výukové povinnosti
 • Požadavky na uchazeče:
 1. Doktorát získaný během posledních 2 let (před datem nástupu); výjimka může být udělena v případě doby strávené na rodičovské dovolené. Preferováni budou uchazeči se zahraniční zkušeností
 2. Plynulá znalost angličtiny.
 • Přihláška se zasílá na adresu info@psu.cas.cz a zpráva musí v tématu obsahovat heslo “postdoc position”. Přihláška musí obsahovat:
 1. Anglicky psaný strukturovaný životopis (Curriculum Vitae) dle následující osnovy
  • osobní údaje
  • současná afiliace a pozice
  • vzdělání
  • přehled dřívějších zaměstnavatelů a pozic
  • výuková zkušenost
  • výzkumné aktivity včetně grantových projektů
  • mezinárodní výzkumé pobyty a další mezinárodní odborné zkušenosti
  • publikace, prezentace
  • dodatečné informace
 2. Anglicky psaný stručný popis výzkumných zájmů uchazeče a zamýšleného výzkumného záměru během působení v ústavu s důrazem na možnou spolupráci uvnitř ústavu, zejména:
  • hlavní výzkumná témata,
  • náčrt pracovního plánu (max. 4 500 znaků).
  • projekty, kterých se bude žadatel účastnit
 3. Tři doporučující dopisy - maximálně jeden od současného zaměstnance Psychologického ústavu a maximálně jeden ze současné afilace žadatele. Doporučující osoby zašlou svá doporučení přímo na adresu info@psu.cas.cz s uvedením hesla „postdoc recommendation“
 4. Doklad(y) o získaném titulu/titulech.

Formuláře: