doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Hybernská 8, 110 00 Praha
Tel. +420 221 403 904
E-mail: janosova@praha.psu.cas.cz

OBLAST VĚDECKÉHO ZÁJMU

 • školní šikana, její etický kontext a skupinové vlivy
 • spiritualita a morálně-hodnotová orientace dospívajících
 • problematika gender u dětí a dospívajících

VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 • 2003 - dosud: Psychologický ústav AV ČR, pobočka Praha (od roku 2009 vědecká pracovnice)
 • 2000 - dosud: Husitská teologická fakulta na katedře pedagogiky (od roku 2009 docentka, částečný úvazek)
 • září - listopad 2000: vychovatelka v Azylovém domě pro děti
 • 1997 - 2002: doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor: pedagogická psychologie
 • 1992 - 1997: magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obory: specializační příprava pro učitelství, psychosociální vědy, religionistika-filozofie

AKTUÁLNÍ VÝZKUMNÝ PROJEKT
 

 • 2015-2017 - Obrana obětí šikany - Longitudinální role individuálních a skupinových faktorů, GAČR (15-00682S) - spolupracovnice na grantu PhDr. Lenky Kollerové.

UKONČENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

 • 2012-2014 - Školní šikana jako proces - sociálně-kognitivní analýza třídní šikany (ve spolupráci s Trnavskou Univerzitou v Trnave a o.s. Projekt Odyssea, GAČR P 407/12/2325) - hlavní řešitelka.
 • 2008-2010 - Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole, GAAV ČR (IAA 700250801) - hlavní řešitelka.
 • 2005-2006 - Hodnotově-mravní orientace českých adolescentů – kognitivní a prožitkové aspekty, GAČR (406/05/0940) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2005-2006 - Autoregulace intersexuální a izosexuální agrese v adolescenci jako funkce interiorizace hodnot: Postmoderní podoba problému, GAAV (IAA 700250502) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2005 - Spirituální základ mravní identity v adolescenci, GAUK (379/2005/A-PP/HTF) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2003 - Spiritualita jako substruktura osobnosti GAUK (314/2003/A-PP/HTF) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.
 • 2003 - 2004 Lidský vztah jako religiosum: Psychologická perspektiva, GAAV (IAA 7025301) - spolupracovnice na grantu prof. Pavla Říčana.

VÝUKOVÁ ČINNOST

2000-dosud: Interní vyučující na Husitské teologické fakultě UK, katedra pedagogiky (úvod do psychologie, vývojová psychologie, sociální a pedagogická psychologie, klinický semestr).

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A EDIČNÍCH RADÁCH

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)     

Členství v OR pro obor pedagogické psychologie (PF JU, České Budějovice)

OCENĚNÍ

2008 - Cena Otto Wichterle pro mladé výzkumné pracovníky

PUBLIKACE

2016

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (in print). Psychologie školní šikany [Psychology of the school bullying] Praha: Grada.

2015

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2015). Moral motivation in defending classmates victimized by bullying. European Journal of Developmental Psychology, vol. 12, no. 3, p. 297-309.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2015). Bully-defenders as specific actors in school bullying: A cross-case study. Poster in the 17th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), University of Minho, Braga, Portugal, 8.-12.9.

2014

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Good and evil at school: Bullying and moral evaluation in early adolescence. Journal of Moral Education, vol. 43, no. 1, p. 18-31.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Moral disengagement from bullying: The effects of gender and classroom. The New Educational Review, vol. 37, no. 3, p. 280-291.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti - její definice a operacionalizace [School bullying today – the definition and the operationalization]. Československá psychologie, vol. 58, no. 4, p. 368-377.

Janošová, P., Říčan, P. (2014). Morálně kognitivní hodnocení účastníků školní šikany [Moral cognitive evaluation of participants in school bullying] In Blatný, Marek (Ed.): Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., p. 61-74.

Janošová, P., Říčan, P. (2014). Social climate of the class through the eyes of the actors in bullying. Poster in the 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) Izmir (Çeşme), September, 3–6, 2014.

Janošová, P., Kollerová, L. (2014). Overlap of more roles in bullying: Who are students in the role of bully as well as defender? [Šikana a překryv více rolí: Jací jsou žáci v roli agresorů i obránců?]. Paper in the conference Sociálne procesy a osobnosť, Stará Lesná, September, 18-19, 2014.

Poddaná, J., Janošová, P. (2014). Relation of creativity and manner of leisure time spent by adolescents in the Czech Republic. Poster in the 14th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA) Izmir (Çeşme), September, 3–6, 2014.

2013

Janošová, P., Kollerová, L. (2013). How was it in our class this year in the view of bullying actors? [Jaké to bylo letos ve třídě podle aktérů školní šikany?]. Paper in the Conference Social Processes and Personality 2013, September, 23-25, Třešť.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2013). Class matters in moral disengagement. Paper in the 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September, 3-7, Schwitzerland.

2012

Janošová, P. (2012). Girls and boys in the school class [Dívky a chlapci ve školní třídě]. Proceedings from the seminar Topical trends in educational guidance. (Juni, 16, 2012), Liberec: TU, Centrum dalšího vzdělávání. p. 16-23.

Kollerová, L., Preiss, M., Janošová, P. (2012). Relations of neuropsychological functioning and depressive symptoms to school achievement in children. Poster in the 26th Conference of the European Health Psychology Society. Prague, August, 21-25. 

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2012). How participants in bullying morally evaluate hypothetical bullies and defenders. Poster in the International Conference: Bullying and Cyberbullying: The Interface between Science and Practice. Vien, October, 19.

Zvěřinová, J., Janošová, P. (2012). Hraní počítačových her u adolescentů ve vztahu k jejich tvořivosti. [Playing of computer games by adolescents in relation to their creativity]Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2012, vol. 46, no. 2, p. 95-112.

2011

Janošová, P. (2011). Šikanovanie z hľadiska gender. [Bullying of school children in the gender context] In Adamík-Šimegová, Miroslava (Ed.): Šikanovanie v prostredí školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, p. 27-43.

Kollerová, L., Janošová, P. (2011). Výzkum psychologických aspektů šikany mezi žáky na základních školách v ČR. In Adamík-Šimegová, Miroslava. (Ed.): Šikanovanie v prostredí školy. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, p. 119-133.

Janošová, P. (2011). Gender v práci se školními dětmi. Liberec: Technická univerzita, Centrum dalšího vzdělávání.

Janošová, P. (2011). Šikana a vyčleňování žáků na základní škole. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Centrum dalšího vzdělávání.

Janošová, P. (2011). Gender jako klíč ke školní šikaně. [Gender as a key to school bullying] In Adamík-Šimegová, M., Kováčová, B. (Eds.): Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole. Trnava: PedF TU, 2011, p. 31-40. 

2010

Říčan, P., Janošová, P. Jak na šikanu. [How to deal with bullying] Praha: Grada, 2010.

Říčan, P. Lukavský, J., Janošová, P., Štochl, J. Measurement of spirituality – a cross-cultural feedback. Studia Psychologica, 2010, vol. 52, no. 3.

Říčan, P., Janošová, P. Spirituality as a basic aspect of personality: A cross-cultural verification of Piedmont’s model. International Journal for the Psychology of Religion, vol.20, no.1, p. 2-13.

Janošová, P. (2010). Social esteem of participants in school bullying - a gender analysis. Poster in the Conference International society for research on aggression (ISRA), XIX World Meeting, University of Connecticut, USA, 27.-31.7.

2009

Janošová, P., Fifková, H. Nestandardní genderová identita u žáků základní školy. [Nonstandard gender identity in the students of secondary school] Speciální pedagogika, 2009, vol. 19, no. 3, p. 238-252.

Janošová, P., Philippová, L. (2009): Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu. [Coping with anger in adolescents in the gender context] In Heller, Daniel, Charvát, Michal, Sobotková, Irena (Eds.) Psychologické dny: Já, my & oni. Praha: FFUK.

Říčan, P., Janošová, P. (2009): Nové pohledy na šikanu. [New approach to bullying] In Philippová, Lenka, Janošová, Pavlína (Eds.): Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Brno: Tribun EU, p. 27-34.

Philippová, L., Janošová, P. (2009): Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém [Bullying as an Ethical, Psychological and Educational problem]. Editing of the conference proceedings, Brno: Tribun EU, 2009. 270 p.

Janošová, P. (2009): Gender context of coping with anger in older adolescents. Poster in the XIV European Conference on Developmental Psychology. Vilnius, 18.8.-22.8.

Janošová, P. (2009): Šikana u dívek a chlapců. [Bullying from gender perspective] Poradce-auditor, 2009, no. 2, CD-ROM.

Janošová, P. (2009): Genderová role jako významný faktor ve školní práci i v adaptaci na školu. [Gender role as the important factor in the school adaptation and effort] Učební text, E-learning, PedF TU, Liberec, 2009 (http://moodle.cdv.tul.cz/course/view.php?id=24).

2008

Janošová, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. [Girl’s and boy’s identity. Development and risk] Praha: Grada, 2008. 286 s.

Říčan, P., Janošová, P. Eticko-spirituální aspekty zvládání vzteku u dospívajících chlapců a dívek. [Ethical-spiritual aspects of the coping with anger in adolescent boys and girls] Československá psychologie, 2008, vol. 52, no. 2, p. 105-118.

Janošová, P. (2008): Vybrané psychologické souvislosti genderu v prostředí školní třídy. [Selected psychological contexts of gender in environment of school] Pedagogika, vol. 58, no. 4, p. 23-35.

Janošová, P., Smolík, F. (2008): Eticko-spirituální prožívání v kvantitativní metodologii. [Ethical-spiritual experience in quantitative methodology] In Kirchner, Jiří (Ed.). Prožitek jako základní element zážitkové pedagogiky. Ústí nad Labem: UJEP, p. 48-56.

Janošová, P. (2008): Muži a ženy – „duše“ pro vědu. [Men and women – „Souls“ in science] Národní 3 - revue AV ČR pro vědu a umění. no. 2, p. 30-31.

2007

Říčan, P., Janošová, P., Tyl, J. (2007): Test spirituální citlivosti. [A test of spiritual sensitivity] Československá psychologie, vol. 51, no. 2, p. 153-160.

Janošová, P., Říčan, P. (2007): Dimenze eticko-spirituálního prožívání u adolescentů. [Dimensions of ethico-spiritual experience in adolescence] Psychológia a patopsychológia dieťaťa, vol. 42, no. 4, p. 323-337.

Janošová, P. (2007): Strategie zvládání vzteku ve vztahu ke spirituálním prožitkům – kvantitativní analýza. [Strategies of coping with anger in relation to spiritual experiences – quantitative analysis] In Heller, Daniel, Mertin, Václav, Sobotková, Irena (Eds.). Psychologické dny: Prožívání sebe a měnícího se světa. Praha: FFUK.

Janošová, P. (2007): Gender identity as a key to therapy of intersexual and transsexual conditions. Poster in the Xth European Congress of Psychology. Prague, 3.-6.7.

Janošová, P. (2007): A test of spiritual sensitivity. Presented in the International Conference on Spirituality. Prague, 21.9.

Janošová, P. (2007): Sociální psychologie pro studenty celoživotního vzdělávání. [Social Psychology for students of the whole life education] E-Learning text, PedF TU, Liberec (http://moodle.cdv.tul.cz/course/view.php?id=24).

2006

Janošová, P. (2006): Women’s spirituality in the context of ecological feeling. Poster in the Mid-Year conference Psychology and Religion in Research and Practice. March 3-4, Loyola College in Maryland, Columbia, US.

2005

Říčan, P., Janošová, P. (2005): Spirituality: its psychological operationalization via measurement of individual differences: A Czech perspective. Studia Psychologica, vol. 47, p. 157-166.

Janošová, P., Říčan, P. (2005): Psychologické aspekty polarity žena - muž [Psychological aspects of feminine - masculine polarization]. Československá psychologie, vol. 49, no. 6, p. 579-589.

Janošová, P. (2005): Postoje rodiny a školy vůči dívkám a chlapcům - očima dospívajících. [Attitudes of family and school toward girls and boys – in light of adolescents] In: Macek, P., Dalajka, J. (eds.), Vývoj a utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech, Brno, Masarykova univerzita, p. 394-404.

Janošová, P.: Spiritualita existenciální krize u dnešních adolescentů. [Spirituality of existential crisis at contemporary adolescents] Bulletin from conference Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia, Bratislava: Slovenská psychologická spoľočnosť pri SAV, 2005, p. 271-274.

Janošová, P., Říčan, P. (2005): Spirituální dimenze vztahu k přírodě u českých vysokoškoláků. [Spiritual dimension of the relation to nature in the Czech University students] Kirchner, J. (ed.), Kontexty prožitku a kvalita života. Ústí nad Labem: UJEP.

Janošová, P. (2005): Současná spirituální orientace mužů a žen – empirická studie [Contemporary spiritual orientation of men and women – empirical study]. Olomouc, 9.-11.9. In: Heller, D.,

Procházková, J., Sobotková I. (Eds.), Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: Polarita a vzájemné obohacování. UP Olomouc.

Janošová, P.: Problem of Coercion in the Relationship to Some Sexual Minorities in the Czech Society. Presented at conference Living together: Discovering the other, countering coercion, following common aims. 22.-25.9. 2005  Kraków.

2004

Říčan, P., Janošová, P. (2004): Spiritualita českých vysokoškoláků – faktorově analytická sonda [Spirituality of the Czech university students – a factor analysis pilot study]. Československá psychologie, vol. 48, no. 2, p. 97-106.

2003

Janošová, P. (2003): Pomoc dětí mladšího a středního školního věku otci a matce v domácnosti - porovnání chlapců a dívek a jednotlivých věkových skupin  [Aid of children of the early and middle school age to father and mother in household – a comparison of boys and girls and particular age groups]. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, vol. 38, no. 2, p. 111-127.

Janošová, P.(2003): Vývoj rodové identity u chlapců a dívek mladšího a středního školního věku v oblasti hry, kresby, volby kamarádů a budoucího povolání [Development of gender identity in boys and girls of the early and middle school age in area of the play, drawing, choice of friends and future occupation] Psychológia a patopsychológia dieťaťa, vol. 38, no. 3, p. 216-235.

2000

Janošová, P. (2000): Homosexualita v názorech současné společnosti  [Homosexuality in the view of the contemporary society]. Karolinum, Praha, 213 p.

1999

Janošová, P. (1998): Anotace k článku K. G. Andersonové: Pohlaví a jeho význam při rozhodování o zařazení žáků do speciálních vyučovacích programů [Annotation to an article of K. G. Anderson: Gender and its significance in the decision about the assignment of pupils to special school programs]. In: Kucharská, A. (Ed.), Specifické poruchy učení, Praha, Portál, p. 55-59.