Kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je disciplína zabývající se procesy, stavy a obsahy lidské mysli při poznávání okolního i vnitřního světa. Přináší poznatky o lidském vnímání, pozornosti, paměti, jazyku, řešení problémů a vědomí. Kognitivní psychologii je možné chápat jako jednu z hlavních disciplín psychologie se silnými vazbami především na poznatky neuropsychologie, vývojové a aplikované psychologie. Současně ovšem tvoří i významný pilíř věd o mozku a mysli, nazývaných souborně kognitivní vědy, vedle filozofie mysli, umělé inteligence, lingvistiky či neurověd.

V Oddělení kognitivní psychologie realizujeme experimentální výzkum v následujících oblastech:

 • Zraková pozornost a oční pohyby
 • Senzorická deprivace a změny ve vnímání
 • Zrakové vnímání prostoru
 • Osvojování jazyka
 • Psycholingvistika a zpracování gramatické struktury
 • Experimentální přístrojová technika

Vedle vlastní výzkumné činnosti jsme přeložili učebnici Kognitivní psychologie autorů Eysencka a Keana, každoročně pořádáme Zimní školu kognitivní psychologie a v letech 2006 a 2011 organizovali interdisciplinární konferenci Kognice.

 

Pracovníci oddělení

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (vedoucí) www
Mgr. Maroš Filip  
Mgr. Anna Chromá  
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. www
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. www
Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. www
Dr. Kateřina Chládková, M.A. www
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. www

Doktorand

 
Mgr. Veronika Bláhová www

 

Aktuální grantové projekty

 • Filip Děchtěrenko: Maximální vizuální paměť (2020-2022)
 • Filip Smolík: Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku (2019-2021), RIV
 • Filip Smolík: Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce (2019-2021), RIV
 • Jiří Lukavský: Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí (2019-2021), RIV
 • Kateřina Chládková: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (2018-2020), RIV

 

Ukončené grantové projekty

 • Filip Smolík: Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí (2016-2018), RIV
 • Jiří Lukavský: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek (2016-2018), RIV
 • Filip Smolík: Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli (2013-2015), RIV
 • Michal Šimeček: Prostorové vnímání fotografických scén (2013-2015), RIV
 • Jiří Lukavský: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013-2015), RIV
 • Radovan Šikl: Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci (2012-2014), RIV
 • Dalibor Vobořil: Klasické a počítačem podporované metody v testování prostorové představivosti (2011-2013), RIV
 • Filip Smolík: Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled, aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem (2010-2012), RIV
 • Jiří Lukavský: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých (2010-2012), RIV
 • Michal Šimeček: Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých experimentálních situacích (2010-2012), RIV
 • Radovan Šikl: Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci (2009-2012), RIV